Skip to content
Připravujeme pro vás
ZCELA NOVÝ WEB
Enigmaplus.cz
Připravujeme pro vás
ZCELA NOVÝ WEB
Enigmaplus.cz

Bojí se církev dalšího fátimského proroctví?

K něčemu výjimečnému dochází během roku 1917 v portugalské Fátimě. Odehrává se tu cosi, co katolická církev později posvětí jako skutečné zjevení Panny Marie. Ta třem dětem údajně předává poselství – tři proroctví o budoucnosti všeho lidstva.

Dvě jsou odhalena, ale třetí proroctví má být utajeno až do roku 1960. Církev se však rozhodne v utajování pokračovat, a tak obsah odhaluje až po 40 letech, roku 2000. Došlo ale k odtajnění skutečně, nebo hlavní proroctví zůstává stále skryto?

EnigmaPlus má indicie, které naznačují, že to je možné, a zná i jeho pravděpodobný obsah!

„Církev neříká pravdu,“ tvrdí stále více znalců v reakci na prohlášení Vatikánu o tom, že takzvané třetí fátimské proroctví bylo odtajněno a žádné čtvrté již neexistuje. Podle informací, jaké se italským publicistům podařilo zjistit přímo ve Vatikáně, sice prý opravdu neexistuje žádné „čtvrté“ fátimské proroctví, ale zato existují dvě proroctví „třetí“! Jak se toto skandální odhalení povedlo? A co ono druhé „třetí“ proroctví říká? To se záhy dozvíte…

Giacinta (7), Lucia (10) a Francesco (9) – svědkové prvních zjevení. Když se malá Giacinta prořekla o tom, co viděli, nikdo jim nevěřil, rodiče je mlátili a spolužáci na ně plivali.

CO SE VLASTNĚ TEHDY PŘIHODILO?

Nejprve si objasněme, co jsou to vlastně fátimská proroctví. Jde o výsledek údajných paranormálních úkazů, které se měly odehrát v portugalské vesnici Fátima v roce 1917, počínaje 13. květnem.

Katolická církev je uznala jako zázračné zjevení Panny Marie. Co se tam tehdy vlastně přihodilo, připustímeli, že vše není naprostý výmysl a spiknutí? Pro křesťany je Panna Maria duchovní bytost, která pomáhá lidstvu a tu a tam se objevuje v podobě zjevení.

Tato zjevení mají víceméně stejnou tradiční podobu, v jaké je Ježíšova matka zobrazována v kostelech. V případě fátimského zjevení se prý představuje jako „královna růžence“ či „paní růžence“. Zjevit se má třem malým dětem, místním chudým pasáčkům – sedmileté GIACIANTĚ MARTO, jejímu devítiletému bratrovi FRANCESCOVI a jejich desetileté sestřenici LUCIIDE SANTOS (umírá v roce 2005).

Poslední fátimský zázrak 13. října 1917 nepřináší zjevení Panny Marie, ale zázračně „tancující“ slunce.

DAVY JSOU OHROMENY

Podle svědectví těchto dětí se vznáší Panna Maria nad dubem, celá zalitá sluneční září. Slovy a hrozivými obrazy předpovídá Giaciantě a Francescovi smrt a příchod válek, ale zároveň jejich konec a pomoc všem, kteří se k ní obrátí v modlitbách.

Zjevení mají pokračovat v šesti následujících měsících až do října, vždy třináctého v měsíci a vždy také ve stejnou hodinu.

Zatímco nejdříve rodiče děti trestají za údajné výmysly a jejich spolužáci na ně s posměchem plivou, při posledním zázračném zjevení 13. října 1917 jsou již na místě celé davy včetně fotografa. Po 13 minut slunce jakoby rotuje a mění svou velikost.

Za vyzařování krásných barev opouští svou pozici, klesne téměř k zemi, ohřeje a usuší deštěm promočené svědky. Giacinta a Francesco skutečně brzy umírají a Lucia odejde natrvalo do kláštera, kde za povzbuzování místního opata všechna proroctví postupně zapíše.

Zároveň se ale zaváže nadále o nich mlčet, díky čemuž Vatikán získá moc rozhodnout, co zveřejní a co nikoliv.

Originální fotografie z 13. října 1917. Davy lidí pozorují „zázrak slunce“, které alespoň zdánlivě rotuje, hýří barvami a pohybuje se po obloze.

UTAJENÍ A TŘI PROROCTVÍ

Vlastní proroctví jsou ovšem odhalována postupně, Lucia je sepisuje až na počátku 40. let. První proroctví se zmiňuje o smrti dvou z dětí a konci první světové války.

„Ale pokud lidé nepřestanou hřešit proti Bohu, přijde ještě horší válka, která vypukne za doby PIA XI. (papežem 1922 – 1939 – pozn. red.),“ varuje podle Lucie zjevená Panna Maria před druhou světovou válkou.

Druhé proroctví podle přijímaných výkladů předpovídá vzestup a pád tehdejšího Svazu sovětských socialistických republik (SSSR) jako ateistické velmoci, pronásledování církve a změny, jaké v SSSR nastanou po pádu komunismu.

Třetí a poslední část si má Lucia podle přání zjevení ponechat až do začátku 60. let, což také činí. Církev se ale rozhoduje jej utajit i nadále, až do roku 2000, kdy JAN PAVEL II. (papežem 1978 – 2005) dá zveřejnit jistý text a prohlašuje, že jde o ono utajované třetí proroctví.

PRVNÍ POCHYBNOSTI

Pochybnosti o pravdivosti slov zástupců církve se objevují záhy po ofi ciálním zveřejnění textu tehdejším vatikánským sekretářem kardinálem ANGELO SODANEM (*1927). Roku 2006 se na pultech italských knihkupectví objevuje kniha Čtvrté fátimské tajemství italského publicisty ANTONIA SOCCIHO (*1959) a vyvolává menší skandál.

Její autor v úvodu prozrazuje, že inspirací k dalšímu zkoumání byl článek, který napsal italský žurnalista VITTORIO MESSORI (*1941) v době úmrtí Lucie Santos, která údajně získané proroctví sepsala. Messori zmiňuje, že odhalený text „místo, aby záhadu vyřešil, otevřel záhady další: ohledně jeho výkladu, obsahu a úplnosti odhaleného textu“. Messori se přitom pohybuje ve velmi vysokých vatikánských kruzích. Proč někdo takový pochybuje?

SVĚT NEVĚŘÍ PODANÉMU VYSVĚTLENÍ

Odtajněný text má podle Vatikánu předpovídat atentát na papeže Jana Pavla II., který se odehrává 13. května 1981. Proč ale církev proroctví utajovala další dvě desetiletí, jednaloli se skutečně o onen neúspěšný atentát?

Musí si být přece vědoma, že utajování vede k fámám a protivenství. Nedůvěře napomáhá i to, že text atentát popisuje jen metaforicky – tedy pokud ho vůbec popisuje. Světové deníky navíc upozorňují na nesrovnalost v tom, že proroctví hovoří o zabití papeže, a nikoli o tom, že by byl jen vážně zraněn – jako v roce 1981.

I sami církevní představitelé se navíc po léta vyjadřují k utajovanému proroctví s náznaky, že by mělo jít o něco většího. Právě to pak svět očekává, a zveřejněný text tak uspokojí málokoho.

ROZPORY V DATECH

Socci nachází řadu indicií, které vedou k závěru, že pravda je skutečně stále utajována. Píše, že nakonec musel kapitulovat před faktem, že existují dva texty, z nichž jeden má být teprve světu odhalen.

Asi nejlepší indicií k tomu jsou slova tehdejšího vatikánského archiváře arcibiskupa LORISE CAPOVILLY (*1915), který podezření v podstatě potvrzuje. Na nesrovnalost v úředních údajích vatikánských spisů přichází italský spisovatel DE. SOLIDEOPAOLINI díky Capovillovým náznakům.

Zatímco oficiální vatikánská brožura Poselství Fátimy z roku 2000 tvrdí, že PAVEL VI. (papežem 1963 – 1978) si utajované proroctví poprvé přečetl z dopisu sestry Lucie odpoledne ve čtvrtek 27. června 1963, jiný oficiální dokument taktéž z roku 2000 říká, že tak učinil 27.

března 1965.

ARCHIVÁŘ POTVRZUJE PODEZŘENÍ

Paolini okamžitě volá do Vatikánu, aby rozpor v datech vyřešil. Capovilla se ovšem nijak nevykrucuje, potvrzuje správnost obou dat a údajně naopak prohlásí:

„Správně, možná, že svazek Bertone (dokument z 26. června 2000 potvrzený dnešním vatikánským sekretářem kardinálem TARCISIEM BERTONEM– pozn. red.) není stejný jako svazek Capovilla…“ Což by znamenalo, že proroctví jsou dvě.

Je možné, jak naznačuje tento rozhovor, že i ve Vatikánu znají skutečnou pravdu jen někteří? Existují i další popisy originálního dopisu, které jsou v rozporu s tím, co bylo zveřejněno roku 2000. Je zveřejněný text třetího proroctví podvrhem, nebo jen částí z většího textu, jehož zbytek zůstal i nadále v tajnosti?

Sestra Lucia a papež Jan Pavel II. při soukromém setkání. Církev nikdy nedovolila Lucii o proroctvích promluvit zcela veřejně.

CO MÁ UTAJOVANÉ PROROCTVÍ PŘEDPOVÍDAT

Nejčastější spekulace o obsahu utajované předpovědi se vedou okolo globálního oteplování, příchodu mimozemšťanů, apokalypsy, třetí světové války a rozpadu církve. Již vzhledem k obsahu předešlých dvou proroctví je pravděpodobné, že i to třetí obsahuje něco důležitého.

Mezi lidmi blízkými Vatikánu se šušká, že proroctví hovoří o zradě samotného papeže, a to má být právě důvod, proč ho po přečtení dosud žádný z papežů nechtěl zcela zveřejnit. Vypráví se historka, že první papež, který jej přečetl, na místě omdlel.

Ale nejde jen o dohady. Sami představitelé církve toho během let prozrazují hodně a vydaný text s jejich výroky zjevně nesouhlasí. Například i současný papež a tehdejší kardinál JOSEPH RATZINGER (*1927) roku 1984 prohlašuje, že proroctví se týká „nebezpečí ohrožujících víru a život křesťanů a tím i světa.

A také důležitosti věcí posledních dnů v lidských životech.“Dodává navíc, že „věci obsažené v Třetím tajemství jsou ve shodě s tím, co stojí v Písmu a jsou potvrzeny množstvím dalších mariánských zjevení…“ Jak to jde dohromady s pozdějším prohlášením, že proroctví předpovídalo atentát na papeže?

STOJÍ CÍRKEV PŘED PROBLÉMY?

Celá řada vatikánských učenců tvrdí, že text prorokuje velkou krizi v katolické církvi. „Požehnaná Panna nás varovala před odpadlictvím v církvi,“ prohlašuje i kardinál SILVIO ODDI (1910 – 2001). Podle slov otce JOAQUINA ALONSA (umírá 1981), který byl 16 let archivářem ve Fátimě a mnohokrát mluvil s Luciou, je velmi pravděpodobné, že text obsahuje konkrétní informace o krizi uvnitř církve.

Alonso tvrdí, že „v období před velkým triumfem neposkvrněného srdce Panny Marie se stanou strašné věci. O nich hovoří třetí část fátimského proroctví. (…) Zřejmě se zmiňuje i o chybách v nejvyšší hierarchii církve.“

Fátima je dnes jedním z několika nejvýznamnějších poutních center na světě. Na fotografii je jak vypadala na počátku 20. století.

OBAVY ZE ZTRÁTY VÍRY

O proroctví se zmiňuje i biskup ALBERTO COSMEDO AMARAL, přezdívaný jako třetí biskup fátimský, když 10. září 1984 na Technické univerzitě ve Vídni říká, že „jeho obsah se týká jen naší víry. Ztotožňovat (třetí) tajemství s katastrofickými ohlasy nukleárního holokaustu by deformovalo smysl poselství.

“ Dodává, že ztráta víry na celém kontinentu je horší než vyhlazení celého národa s tím dodatkem, že víra z Evropy neustále mizí.

Luigi CARDINAL CIAPPI (1909 – 1996), osobní teolog čtyř papežů až po Jana Pavla II., je ještě konkrétnější: „Ve třetím tajemství je mezi jinými věcmi předpovězeno, že velké odpadlictví v církvi začíná na jejím vrcholu.

“ Zdá se tedy téměř zjevné, že to pravé nebo v církvi známé ze dvou „třetích“ proroctví nebylo dosud odtajněno. Dočkáme se někdy?

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
reklama
Další články z rubriky zázraky Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články

Skrývá před veřejností své těhotenství?
nasehvezdy.cz

Skrývá před veřejností své...

Herečka JITKA ČVANČAROVÁ...
Šviháním k rychlosti
21stoleti.cz

Šviháním k rychlosti

Nedávná studie, při které vědci využili...
Odpad! A zase odpad! Kam s ním?
panidomu.cz

Odpad! A zase odpad! Kam s...

Už v dobách slavného fejetonu Jana Nerudy se řešila...
Zlín: Baťa všude, kam se podíváš
epochanacestach.cz

Zlín: Baťa všude, kam se...

Východomoravská metropole...
Funkce i design v kuchyni
rezidenceonline.cz

Funkce i design v kuchyni

Kuchyňské sestavy jsou v dnešní době variacemi na...
Rýže s kuřecím masem a mandlemi
tisicereceptu.cz

Rýže s kuřecím masem a...

Lehounká rýže v orientálním stylu, která skvěle voní...
Největší umělý diamant vznikl v Německu
epochaplus.cz

Největší umělý diamant...

Výzkumníkům z univerzity v Augsburgu se podařilo stvořit...
Má za hokejistu náhradu?
nasehvezdy.cz

Má za hokejistu náhradu?

Vypadá lépe než kdy...
Sothys Paris představil inovativní noční péči
iluxus.cz

Sothys Paris představil...

Nádherná a pružná pleť je nejlepším módním doplňkem ženy....
Za tajemnými menhiry po Česku
epochaplus.cz

Za tajemnými menhiry po Česku

Česká republika je poseta menhiry různého stáří a...
Nejslavnější filmové automobily. Znáte je všechny?
epochalnisvet.cz

Nejslavnější filmové...

Hrdinové akčních filmů jsou sekáči...
Dostal facku, že mě bránil
skutecnepribehy.cz

Dostal facku, že mě bránil

Bylo mi šestnáct let. Tatínek...