Skip to content
Připravujeme pro vás
ZCELA NOVÝ WEB
Enigmaplus.cz
Připravujeme pro vás
ZCELA NOVÝ WEB
Enigmaplus.cz

Co předpověděla záhadná královna?

Její proroctví se týkají převážně Blízkého východu, a zřejmě proto u nás nejsou známá natolik jako třeba proroctví Nostradamova. Přesto ale s ohledem na různé události, které předpověděla, ji lidé označují za jednu z věštkyň, jejíž vize jsou prý neomylné.

Sibyla, královna ze Sáby. Záhadná žena se záhadnými schopnostmi. Poodhalte tajemství dávné vědmy a jejích neuvěřitelných vizí!

Vidím ono divné zvíře, vytvořené z různých kusů kovů člověkem. Místo nohou divné obruče, místo těla kus lesklého kovu a místo hlavy jakás křídla. Toto člověkem stvořené umělé zvíře, sluncem a vodou živené, utíká rychle po zemi, že síla větru mu nestačí, pluje po mořích, že i před dopadem vln se zachraňuje a letí v oblacích rychlostí supa.

“ Můžeme jen hádat, zda tímto proroctvím mohla mít jeho údajná autorka SIBYLA na mysli některé současné dopravní prostředky, nebo snad jiný, dosud neznámý stroj. Úspěšnost jejích věšteb je údajně velmi vysoká!

Sibyla tiburtinská, svým pravým jménem údajně Albunea, se setkává s císařem Augustem. Autorem malby je Antoine Caron.

NEJZNÁMĚJŠÍ ZE VŠECH SIBYL

Kdo je ona záhadná žena, známá pod jménem Sibyla? A existovala vůbec někdy? Podle mnoha starých řeckých a italských spisů, ale i podle některých legend Blízkého východu je prý Sibyl několik, zhruba dvanáct.

Jako Sibyla je totiž v minulosti označována žena obdařená výjimečnými schopnostmi jasnovidectví (z řeckého sibylla = věštkyně, zvěstovatelka). Při jméně Sibyla ale většině lidí přijde na mysl „královna ze Sáby“ (přibližně 970 – 870 př. n. l.).

Právě ta má prý být tou zcela nejznámější. Její proroctví mají být starší než některé části samotné Bible. A jak věří křesťané, to ona prý předpověděla příchod spasitele, ve kterém oni vidí JEŽÍŠE KRISTA.

KDO SE MŮŽE STÁT KRÁLOVNOU?

V Arábii na území Sába je podle starých legend zvláštní zvyk. Když zde zemře královna, její následovnicí se má stát dívka, která se narodí v tentýž okamžik, kdy královna naposledy vydechne. Věří se totiž, že právě v tomto momentu se duše zemřelé vládkyně vtělí do nového, právě narozeného dítěte.

Přitom prý není vůbec důležité, z jakého rodu pochází. Šest měsíců hledají poslové po celé zemi dítě, které má být okamžikem svého zrození předurčeno vládnout celému království. Bezvýsledně. Když už se nejvyšší rozhodnou učinit poslední zoufalý krok – zvolit si novou královnu z některých již dříve narozených dívek, přichází do paláce kupec se zajímavou zprávou.

Právě když zvuk bubnů ohlašoval smrt staré královny, ženě rybáře, u něhož pobýval, se prý v tom okamžiku narodila dcera. Mohla by se stát novou sábskou královnou?

Mnohá vyobrazení různých Sibyl – věštkyň se liší. Celkem těchto dávných vědem mělo být přibližně dvanáct.

HVĚZDA UKAZUJE CESTU

Pověst dále říká, že když se poslové vydávají za rybářovou dcerou, možnou budoucí královnou, na nebi se rozzáří jasná hvězda. Ta dovede posly až k rybářovu domu. Někdo zde ale byl už před nimi! Rybář se ženou jsou zavražděni, dítě nikde není.

Až po dalším třídenním následování hvězdy poslové údajně nacházejí lidské kosti, ohlodané nejspíš od lvů, a neporaněné malé dítě. Podle pláště, v němž je holčička zabalená, zjišťují, že únoscem byl zřejmě jeden z nejvyšších sábských náčelníků, SAHOT.

Vše prý nasvědčuje tomu, že chtěl za královnu dosadit svou vlastní dceru. Byla to nějaká vyšší moc, která zabránila uskutečnění chystaného podvodu a pomohla tak na trůn správné dívce? Tak podle legendy přichází do Sáb nová vládkyně, rybářská dcerka jménem MICHALDA KUMANA.

KDE VLÁDLA KRÁLOVNA ZE SÁBY?

Sábské království se podle některých hypotéz má rozkládat kdesi na území dnešního Jemenu. Tým odborníků z kanadské Calgarské univerzity, vedený profeso archeologie BILLEM GLANZMANEM, se snaží odkrýt tajemství chrámu Bilquis v jemenském městě Marib.

„Snažíme se zjistit spojitosti mezi chrámem a královnou ze Sáby, jak byl chrám využíván v historii a proč nyní zastává tak významnou roli v arabském folklóru,“ říká Glanzman. Obývala chrám kdysi královna ze Sáby?

Etiopský královský rod ovšem tvrdí, že právě oni jsou prý přímými potomky královny ze Sáby, a tudíž podle nich se měla Sába nalézat na území dnešní Etiopie. Britský spisovatel se zaměřením na záhady antického světa RALPH ELLIS má ale ještě jeden, zcela odlišný názor.

Královnu ze Sáby spojuje s faraónem PSUSENNESEM II., vládnoucím v dolním Egyptě ve stejném časovém období, kdy má údajně žít i královna ze Sáby. Faraónovo egyptské jméno prý zní PASEBAKHAENNUIT. Mohla by snad být královna ze Sáby jeho manželkou nebo jinou příbuznou?

NAVŠTÍVILA SIBYLA ŠALAMOUNA?

Postava tajemné královny se objevuje také v Bibli (Starý zákon, První kniha Královská, kapitola 10.). Může snad být biblická zmínka o této postavě pádným důkazem existence nejznámější Sibyly? Když se prý královna ze Sáby dozvídá o moudrosti izraelského KRÁLE ŠALAMOUNA (vládl asi 970 – 931 př. n.

l.), má se vydat na dlouhou cestu, aby se mu mohla poklonit. Přiváží prý spousty darů a rozmlouvá s králem o budoucnosti světa. O této návštěvě se zmiňuje i kniha Proroctví královny ze Sáby a další spisy.

Sibyla, označovaná však pouze jako „královna ze Sáby“, má prý na návštěvě v Izraeli u krále Šalamouna strávit delší čas a prozradit mu také mnoho ze svých vizí.

Biblický výjev zachycuje královnu ze Sáby při jejím příjezdu do Izraele. Jak se asi vyvíjel její údajný vztah se zdejším králem Šalamounem?

PROROCTVÍ O JEŽÍŠOVI

O konci izraelské říše má Sibyla říci: „Vlastních králů již mít nebude, nýbrž cizí, pohanské, a posléze z národa římského. Tehda, věz, králi, narodí se Mesiáš, jenž bude konat veliké divy a zázraky. Od svých však poznán nebude, nýbrž upliván a na smrt odsouzen.

I zemře na dřevu kříže a sám si ho ponese na Kalvárii, žalostnou horu.“ Tak údajně předpovídá i příchod Ježíše Krista a jeho smrt. Před téměř 3 000 lety také údajně prorokuje královna ze Sáby mravní úpadek, který má nastat.

„Ó, králi Šalamoune, tak jako dnes živí se mužové národa tvého obchodem a obhospodařováním svých stád, tak přijde doba, kdy ženy prodejem těla svého živiti se budou.“ Je to opravdu její vize budoucnosti, nebo se snaží jen o jakési dobové mravoučné kázání?

ZANECHALA SIBYLA POTOMKY?

Šalamoun má údajně nalézt v sábské vládkyni zalíbení, a stejně tak i ona v něm. Na to prý podle některých dohadů poukazuje i první kapitola z biblické Písně písní. „Jsemť černá, ale milostná, ó dcery Jeruzalémské, tak jako stanové Cedarští, jako opony Šalamounovy.

“ Může jít o popis proslulé Sibyly? Podle etiopského textu Kebra Negest (Sláva králů) se prý oba vládci sblíží a zplodí spolu syna. Tak se má narodit MENELIK, jehož otcem je král Šalomoun a matkou královna ze Sáby.

Sibylino věštecké umění je prý ovšem podmíněno tím, že zůstane do smrti „neporušena“, tedy že nebude mít pohlavní styk s mužem.

(Se stejnou zásadou jsou údajné věštecké schopnosti spojeny v mnoha zemích i dnes – pozn. red.) V textu se dále uvádí, že když se poddaní královny ze Sáby dozvídají o jejím vztahu s králem Šalamounem, a tudíž o ztrátě jejích údajných zázračných schopností, vzbouří se.

Michalda Kumana pak odchází snad kamsi do afrického vnitrozemí, jelikož její návrat domů již není možný, a tam zcela opuštěná umírá. Předtím prý ale ještě stačí sepsat Moudrosti života – několik prorockých knih od počátku světa až ke dni posledního soudu.

CO JE DOVOLENO CÍSAŘI…

Údajné Sibyliny prorocké spisy (otázkou ovšem je, zda v tomto případě jde o proroctví pouze královny ze Sáby – pozn. red.) téměř pět století uchovávají Římané v Jupiterově chrámu na vrchu Kapitol. Nikdo neoprávněný k nim však nemá přístup bez povolení senátu, které mohou získat jen nejvyšší římští představitelé, aby do nich nahlédli ve chvílích nouze.

Proč se lid nesmí dozvědět, o čem se v knihách píše? V některých údajných Sibyliných proroctvích se prý totiž mluví o osvobození poddaných a také o pádu mnoha velkých říší nebo královských rodů. Jsou snad tyto předpovědi důvodem pro přísný zákaz šíření prorockých knih?

Při jakých závažných situacích asi císaři hledají v knihách pomoc? A opravdu ji zde nacházejí?

V Gutenbergově muzeu v německé Mohuči se má nacházet jedna z dochovaných knih, obsahujících některá z údajných Sibyliných proroctví.

SYNONYMEM ČARODĚJNICTVÍ

Když Jupiterův chrám v 80. letech př. n. l. vyhoří, vzácné knihy jsou zničeny. Pro Řím je to nesmírná pohroma. Ve všech koutech říše se hledají opisy, a tak se údajně podaří znovu sestavit alespoň část proroctví.

CÍSAŘ AUGUSTUS (63 př. n. l. – 14 n. l.) je pak nechává ve dvou zlatých schránkách uložit v novém Apollónově chrámu na Palatinském návrší, kde zůstávají až do příchodu další katastrofy. Pronásledování pohanů se koncem 4.

století ujímá římský generál FLAVIUS STILICHO. Podle tohoto přísného křesťana jsou zmíněné spisy pohanské, tedy ďábelské, a tak jsou v roce 405 opět spáleny. To ale již zřejmě existuje několik tajně pořízených opisů.

Šíří se mezi lidmi po celé říši a některé z nich se dostávají i za hranice římské říše. Údajné Sibyliny vize se tak postupně stanou známé po celém světě. Spisy, jež je popisují, jsou ovšem v kruté době krvavého šíření křesťanství a ničení všeho pohanského páleny na hranicích jako „díla čarodějnice“.

PROČ SE PROROCTVÍ MĚNÍ?

Ústním předáváním údajných Sibyliných proroctví, ale i jejich opisováním prý dochází k některým chybám a odchylkám od původních textů. Děje se tak jen neopatrností, nebo jde o záměr? Sibyla snad předpovídá mnoho technických vynálezů.

Mluví o skříňkách vyluzujících zvuky (možná rádia nebo CD přehrávače), mluví o zvláštních podvodních i nebeských plavidlech (zřejmě ponorky nebo letadla). Hovoří ale také o válkách a utrpení obyčejných lidí i o jejich osvobození.

Předpovídá zásadní změny v náboženské víře. Některá její proroctví se údajně týkají velkých změn ve vládách různých zemí, o kterých se mají předem dozvědět jen „povolaní“. Právě ti si prý také podle mnoha dohadů upravují sepsaná proroctví podle konkrétní situace.

Císař Augustus

VESMÍR SI PRÝ NEPODMANÍME

Podle údajného Sibylina proroctví má člověk ovládnout celý svět. Podmaní si nejen všechna zvířata, ale také vodu, vzduch i slunce, aby za něj pracovaly a zpříjemňovaly mu život. S tím se ale prý nespokojí a začne vyrábět také umělá zvířata, která zcela ovládne.

Je snad možné, aby věštkyně mluvila o klonování? Pokrok má ale podle jejích věšteb ještě pokračovat: „Nebude však člověku stačiti ani tento svět a proto s nářadím, mi dnes velmi podivným, bude se snažiti odletěti z tohoto světa a tam někde, kde jen vůle Hospodinova jest, zkoumati, zda cesty lidstva, světa i hvězd pozměniti by mohl.

Tomuto přání člověka nikdy vyhověno nebude.“ Takové proroctví je možné vykládat snad jen jediným způsobem. Vesmír se nám podmanit nepodaří.

JAK PRÝ POPSALA KONEC SVĚTA?

Při své návštěvě Izraele prý královna ze Sáby nastíní i to, jak mají vypadat poslední dny světa. Králi Šalamounovi údajně říká: „Věz, že prvým tvorem Hospodinu podobným byl muž a posledním tvorem, který na této zemi zmírati bude, bude žena.

Nebude to však žena z rodu tvého izraelského… Poslední žena bude z rodu těch, kteří teprve po tisíciletích panství nad světem dosáhnou.“ A potom už následuje jen dramatické líčení posledních okamžiků života: „… hvězdy spadnou z nebe a slunce potemní.

A z nebe bude oheň padat a sežehne nepravého Mesiáše i ty, kteří ho následovali tak, že nikdo z nich víc nevstane. To bude opravdu znamenat konec světa a zjevení soudce živých i mrtvých…“ Královna ovšem ve svém proroctví ještě dodává: „Budouli lidé dobře činit, Hospodin přidá.

Budouli ho však hněvat, ukrátí let a dní, kteréž ustanovil od stvoření světa.“ Znamená to, že na lidech samotných zůstává to zcela poslední rozhodnutí, kdy na sebe přivolají konec světa?

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
reklama
Další články z rubriky záhady Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články

Funkce i design v kuchyni
rezidenceonline.cz

Funkce i design v kuchyni

Kuchyňské sestavy jsou v dnešní době variacemi na...
Chybělo mu prý zázemí
skutecnepribehy.cz

Chybělo mu prý zázemí

Bývá bohužel celkem běžné, že si ženatý...
Zlín: Baťa všude, kam se podíváš
epochanacestach.cz

Zlín: Baťa všude, kam se...

Východomoravská metropole...
Rýže s kuřecím masem a mandlemi
tisicereceptu.cz

Rýže s kuřecím masem a...

Lehounká rýže v orientálním stylu, která skvěle voní...
Má za hokejistu náhradu?
nasehvezdy.cz

Má za hokejistu náhradu?

Vypadá lépe než kdy...
Co vyčteme z ruky?
epochaplus.cz

Co vyčteme z ruky?

Chiromantie je diagnostika z ruky. Chiromantici...
Odpad! A zase odpad! Kam s ním?
panidomu.cz

Odpad! A zase odpad! Kam s...

Už v dobách slavného fejetonu Jana Nerudy se řešila...
7 nejznámějších míst světa, kde proudí silná energie
epochaplus.cz

7 nejznámějších míst světa,...

Ve světě najdeme řadu výjimečných oblastí, o nichž...
Návrat běžného nachlazení
21stoleti.cz

Návrat běžného nachlazení

S příchodem podzimního počasí se očekává také návrat běžných...
Přijde svatba, nebo rozchod?
nasehvezdy.cz

Přijde svatba, nebo rozchod?

Vztahu herečky EVY...
Co je zač děsivá příšera Momo z Missouri?
epochalnisvet.cz

Co je zač děsivá příšera...

Drobounká dívenka jménem Doris myje v kuchyni...
Sothys Paris představil inovativní noční péči
iluxus.cz

Sothys Paris představil...

Nádherná a pružná pleť je nejlepším módním doplňkem ženy....