8. prosince 1980: Populárního hudebníka Johna Lennona zastřelí Američan Mark D. Chapman. Mnozí věří, že vraždu zosnovala CIA.
PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽBY INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

I. Úvodní ustanovení

Tyto podmínky upravují přístup k obsahu a službám informační společnosti (dále jen Služba) na internetových stránkách (dále jen Internetové stránky) provozovaných společností RF HOBBY s.r.o., IČO: 26155672, se sídlem Praha – Michle, Bohdalecká 1420/6, PSČ 101 00 (dále jen Provozovatel).

II. Registrace

1. Uživatel Služby (dále jen Uživatel) získá registrací do Služby na Internetových stránkách přístup k těm jejich částem a službám, které jsou na základě rozhodnutí Provozovatele registrací podmíněny. Pro užívání některých částí Služby může být Provozovatelem požadováno splnění dalších podmínek (např. u Placeného obsahu).

2. Způsob registrace a údaje požadované pro registraci, jakož i pro přihlášení se registrovaného Uživatele do Služby stanoví Provozovatel. Provozovatel je oprávněn pravidla pro registraci a přístup do Služby měnit.

3. Registrace se vztahuje současně na všechny Internetové stránky, ve kterém jsou podmíněny registrací, s výjimkou těch částí, ke kterým je pro získání přístupu nutné splnit další podmínku stanovenou Provozovatelem.

4. Provozovatel je oprávněn pozastavit či zrušit přístup Uživatele ke Službě na základě jeho registrace v případě, že registrovaný Uživatel poruší při užívání Internetové stránky ustanovení těchto podmínek nebo právní předpisy, podmínky soutěže, aukce, online hry nebo jiné akce pořádané na Internetové stránce, nebo pokud má Provozovatel důvodné podezření, že registrační údaje Uživatele užívá kromě Uživatele ještě další osoba. V případech uvedených v tomto odstavci nevzniká nárok na vrácení ani poměrné části předplatného, ani na náhradu škody.

III. Placený obsah

1. Některé Internetové stránky obsahují kromě volně přístupného obsahu rovněž obsah, který je přístupný pouze registrovaným Uživatelům po splnění podmínek uvedených v odst. 3 tohoto článku (dále jen "Placený obsah").

2. Placený obsah je tvořen obsahem, který je jako Placený obsah na Internetových stránkách nebo označen a publikován. Provozovatel si vyhrazuje právo podle svého uvážení zpřístupňovat položky Placeného obsahu i mimo Placený obsah.

3. Placený obsah bude registrovaným Uživatelům zpřístupněn po splnění uvedených podmínek:
a) po úhradě platby za jeho zpřístupnění (na dobu, na kterou byla platba uhrazena)
b) po splnění jiné podmínky stanovené Provozovatelem a uvedené v podmínkách pro poskytnutí příslušného Placeného obsahu.

4. Samotná registrace nezakládá právo Uživatele na přístup k Placenému obsahu.

5. Placený obsah bude zpřístupněn bez zbytečného odkladu po:
a) evidenci platby za zpřístupnění placeného obsahu v systému Provozovatele určeného pro příjem plateb
b) evidenci splnění jiné podmínky stanovené Provozovatelem uvedené v podmínkách pro poskytnutí příslušného Placeného obsahu.

6. Provozovatel je oprávněn měnit rozsah Placeného obsahu, jakož i ukončit nebo přerušit jeho poskytování.

IV. Účast na diskusích

1. V případě, že Provozovatel umožní vedení diskuse Uživatelů
a) v rámci Služby nebo
b) prostřednictvím produktu nebo služby třetí strany, jejichž obsah se zobrazuje v rámci Služby berou Uživatelé na vědomí skutečnost, že jejich příspěvky mohou být publikovány v rámci Služby (tj. na Internetových stránkách) bez časového omezení.

2. Příspěvky v diskusi nesmí být v rozporu s právními předpisy České republiky. Příspěvky nesmí obsahovat vulgární či obscénní výrazy a urážky, projevy agrese a ponižování, jakoukoli diskriminaci (zejména rasovou, národnostní, náboženskou, z důvodu pohlaví, zdravotního stavu) nebo její propagaci. Příspěvky nesmí zasahovat do práva na ochranu osobnosti fyzických osob a do práva na ochranu názvu, pověsti a soukromí právnických osob.

3. Příspěvky v diskusi dále nesmí obsahovat skrytou či zjevnou reklamu.

4. Přezdívky v diskusi nesmí být zavádějící, vulgární či jinak porušující dobré mravy.

5. Uživatelé nesmí rušit diskusi zasíláním diskusních příspěvků mimo věcný kontext diskuse či opakovaných diskusních příspěvků s totožným textem.

6. Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat jakýkoli diskusní příspěvek, skupinu diskusních příspěvků nebo všechny diskusní příspěvky, a to i bez udání důvodů. Provozovatel zejména bezodkladně vymaže takový diskusní příspěvek, který bude v rozporu se zásadami uvedenými v tomto článku.

7. Provozovatel si vyhrazuje právo zakázat účast v diskusi Uživateli, který v minulosti opakovaně porušil zásady uvedené v tomto článku, v odůvodněných případech může Provozovatel rozhodnout o zákazu přístupu do diskuse i z jiných důvodů.

V. Ostatní práva a povinnosti Uživatelů spojené s registrací do Služby

1. Uživatel je oprávněn kdykoli požádat o ukončení registrace způsobem stanoveným na Internetové stránce. V takovém případě nevzniká Uživateli nárok na vrácení ani poměrné části předplatného.

2. Uživatel je povinen zabezpečit své registrační údaje a přístupové údaje poskytnuté pro zpřístupnění Služby před jejich zneužitím ze strany jiné osoby.

3. Uživatelé jsou povinni užívat Službu takovým způsobem, aby z jejich užití nebyli vylučováni ostatní Uživatelé, aby jim nebylo ztěžováno užití Služby, a aby nebyla ohrožena či poškozena funkčnost Služby nebo jakékoli její části.

4. V případě, že pro poskytování Služby jsou potřebné osobní údaje Uživatele, je Uživatel povinen poskytnout tyto údaje pravdivě a je povinen informovat Provozovatele o jejich změně v souladu s konkrétními pravidly pro jejich aktualizaci stanovenými Provozovatelem. Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v informaci o zpracování osobních údajů.

5. Uživatelé nejsou oprávněni umísťovat na Internetových stránkách vlastní obsah s výjimkou případů, kdy toto Provozovatel výslovně umožní. V takovém případě jsou Uživatelé povinni respektovat pravidla pro umísťování vlastního obsahu stanovená Provozovatelem. Uživatel je oprávněn takto umístit na Internetové stránky pouze takový obsah, který neporušuje práva třetích stran (zejména autorské právo a právo na ochranu osobnosti či právo na ochranu dobré pověsti právnické osoby). Provozovatel není povinen takto umístěný obsah zálohovat a je oprávněn ho kdykoli bez předchozího upozornění a bez náhrady smazat.

6. Uživatelé nejsou oprávněni obcházet či narušovat softwarovou ochranu Internetových stránek ani narušovat jejich provoz (zejména zasíláním automaticky generovaných nevyžádaných sdělení či automaticky generovaných přístupů na Internetové stránky).

VI. Ochrana autorského práva

1. Materiály publikované na Internetových stránkách mají zpravidla charakter autorského díla a jako takové podléhají ochraně v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon).

2. Uživatelé jsou oprávněni užívat autorská díla publikovaná na Internetových stránkách pouze pro svou vlastní potřebu. Zveřejňování nebo rozšiřování obsahu Internetových stránek, či jakékoli jeho části je zakázáno. Úprava a pozměňování obsahu Internetových stránek či jakékoli jeho části jsou rovněž zakázány. Uživatelé jsou oprávněni ukládat či kopírovat jednotlivé položky obsahu Internetových stránek pouze pro osobní účely a pouze za předpokladu, že takovéto ukládání resp. kopírování není u příslušné položky vyloučeno buď výslovným zákazem nebo softwarovou ochranou.

3. Užití autorských děl publikovaných na Internetových stránkách v hromadných sdělovacích prostředcích včetně užití pro zpravodajské účely je zakázáno s výjimkou případů, kdy dá Provozovatel k takovému užití souhlas.

4. V případě, že Uživatel umístí na Internetové stránky obsah v souladu s čl. V, odst. 5 nebo pokud poskytne Provozovateli prostřednictvím Internetových stránek obrazový, zvukový, textový nebo audiovizuální materiál, uděluje tím Uživatel Provozovateli časově a územně neomezenou licenci k užití takového obsahu resp. materiálu, pokud tento materiál splňuje znaky autorského díla, nebo je jinak chráněn autorským zákonem, k jeho publikaci na příslušné Internetové stránce a uděluje Provozovateli právo spojit tento materiál s jiným dílem či materiálem a upravit ho pro účely jeho publikace. Provozovatel není povinen uvádět označení autora takového obsahu. Uživatel je povinen poskytnout Provozovateli resp. umístit na Internetových stránkách pouze takový obsah či materiál, ve vztahu ke kterému je oprávněn poskytnout Provozovateli práva uvedená v tomto odstavci. V případě porušení této povinnosti odpovídá Uživatel Provozovateli za škodu.

VII. Ostatní ustanovení

1. Provozovatel je oprávněn měnit tyto Podmínky pro užívání služby informační společnosti. Informaci o takovéto změně bude publikovat na Internetových stránkách nejpozději 14 dnů před nabytím účinnosti změny.

2. Provozovatel je oprávněn kdykoli přerušit či ukončit provoz Internetových stránek, jejich jednotlivých sekcí resp. částí, a poskytování služeb jejich prostřednictvím.

3. Provozovatel provozuje Internetové stránky na základě vlastního rozhodnutí a v jím stanovené podobě a rozsahu funkčnosti. Provozovatel konstatuje, že navzdory péči, kterou věnuje zabezpečení jejich provozu, nelze vyloučit jejich dočasnou, částečnou nebo úplnou, nefunkčnost. Takováto nefunkčnost bez ohledu na její rozsah a dobu trvání nezakládá nárok Uživatelů či třetích stran na náhradu škody či poskytnutí jakékoli slevy či náhradního plnění.

4. V případě, že Internetové stránky obsahují odkaz na jiné internetové stránky, neodpovídá Provozovatel za jejich funkčnost.

5. Tyto Podmínky pro užívání služby informační společnosti nahrazují Všeobecné podmínky pro užívání internetových stránek provozovaných společností RF HOBBY s.r.o. a nabývají účinnosti dne 1.5.2020.