Domů     Záhady historie
Lžou legendy o svatém Václavovi? Jaký byl ve skutečnosti?
Lenka Kospertová
od Lenka Kospertová 7.3.2019
4.3tis
639
SDÍLENÍ
4.3tis
ZOBRAZENÍ

Jaký vlastně byl patron naší země? Realita se zřejmě naprosto lišila od toho, jak tohoto českého panovníka a světce vykreslují legendy. Jisté není dokonce ani to, za jakých okolností zemřel a jestli byl opravdu úkladně zavražděn svým bratrem Boleslavem.

Co o skutečném životě svatého Václava (907–935?) prokazatelně víme? Mnoho ne. Hovoří o něm pouze jediná historická zpráva, která byla zapsána několik desetiletí po jeho smrti, a knížete navíc ani nejmenuje.

Saský kronikář Widukind ve své kronice z počátku 70. let 10. století poznamenal, že bratr českého knížete Boleslava měl být pravým křesťanem a bohabojným mužem, o němž se vyprávěly nějaké zázračné věci, jimž ale kronikář příliš nevěřil.

To je vše. Další údaje už pocházejí pouze z náboženských legend – a ty vůbec nejsou spolehlivým zdrojem historických informací.

KDO VE SKUTEČNOSTI BYLA JEHO MATKA?

Václav se narodil nejspíš v roce 907. Podle historicky nepodložené místní pověsti se tak stalo na hradišti ve Stochově nedaleko Kladna poblíž dubu sv. Václava, který zde dodnes stojí. Název obce má být odvozen od výrazu „sto chův“ malého knížete, tedy Stochov.

Václav byl synem knížete Vratislava a pravděpodobně Drahomíry, dcery polabského knížete Havolanů. Není jisté, zda Drahomíra byla matkou obou Vratislavových synů, zcela jistě ale byla matkou Boleslavovou.

Václavovy výchovy se ujala jeho babička Ludmila. Na hradišti Budeč se mu dostalo mimořádného vzdělání. Mimořádného ve smyslu, že měl být vzdělanější než jiní panovníci v té době, kdy vzdělání nebylo podmínkou dobrého panovníka.

V jeho zájmu tak byla především spolupráce s Franckou říší a prosazování postupného přijímání křesťanství v českých zemích, které si ale musíme představit v rozsahu rovnajícímu se zhruba dnešním středním Čechám.

Díky Václavově babičce Ludmile se mu dostalo vzdělání, které nebylo v tehdejších dobách ani zdaleka obvyklé.

ZÁVOJ PŘINÁŠÍ SMRT

Po Vratislavově smrti v roce 921 se Drahomíra dostala do ostrého sporu s tchyní Ludmilou. Kmenové shromáždění tehdy patrně rozhodlo o rozdělení moci mezi Ludmilu a její snachu Drahomíru. Do Ludmiliny péče byla nadále svěřena výchova budoucího knížete, Drahomíra jej naopak měla do doby jeho nástupu zastupovat.

Konflikt byl podle legendy završen vraždou Ludmily dne 15. září 921 na hradišti Tetín. Ludmilu tam závojem uškrtili Tunna a Gommon, družiníci kněžny Drahomíry.Za nedospělého Václava pak Drahomíra vládla jako regentka.

Václav se ujal vlády na podzim 925. Matku Drahomíru, pokud tedy skutečně byla jeho matkou, za její čin na nějaký čas vykázal mimo knížecí dvůr. Byla buď uvězněna na Budči, nebo vyhnána ze země, pravděpodobně pro podezření, že Václavovi usiluje o život.

Václav nakonec Drahomíru přijal zpět k pražskému dvoru a v té době možná nechala na Tetíně, kde byla zavražděna a pochována Ludmila, na znamení svého pokání vybudovat kostel zasvěcený svatému Michalovi.

MALÉ KNÍŽECTVÍ VÁCLAVOVI STAČÍ

Přemyslovské knížectví se tehdy rozkládalo ve středních Čechách, na území ovládaném hradišti umístěnými ve zhruba třicetikilometrovém okruhu kolem ústředního sídla, kterým bylo pražské hradiště. Ve zbývajících oblastech Čech byla zřejmě další česká knížectví a Václav se s těmito sousedními vládci dostával do vojenského konfliktu.

Kristiánova legenda například popisuje střet Václava s kouřimským knížetem, kterého sice přemohl, ale vládu mu ponechal. To by svědčilo o Václavově politice upevňování stávajícího knížectví místo jeho rozšiřování.

Mladší Boleslav se narodil nejspíše kolem roku 915. Podle letopisců docházelo mezi bratry k častým sporům. Ať už legendám věříme, či ne, zůstává pravdou, že Václav byl nejspíše silně ovlivněnou vírou, svým vzděláním a babičkou Ludmilou.

Byl to člověk zdrženlivý a umírněný. Naopak Boleslav byl spíše mužem činu, válečníkem a více zastával výbojnou politiku své matky a nejspíše i mnoha dalších českých předáků.

„MNICH NA TRŮNU“ A CIZOLOŽNICE

Kníže Václav je v legendách často označován jako „mnich na trůnu“. Byl opravdu tak bohabojný? Vykreslit hlavní postavu jako mnicha, který se zříká světských potěšení, patřilo ke klasickým metodám tvůrců legend.

Realita ale byla nejspíš jiná. Ostatně, i o Václavovi legendy prozrazují, že byl ženatý, navíc měl syna s jistou souložnicí. Mohlo se ale jednat také o druhou ženu – mnohoženství urozených bylo v té době běžné.

Na západě mezitím sílila moc Východofrancké říše v čele s Jindřichem Ptáčníkem. V roce 929 Ptáčník vytáhl s bavorským Arnulfem do Čech, kde chtěl napadnout knížete Václava.

Ten válce zabránil a s císařem se dohodl. Podle písemných pramenů se tak Václav dostal do poddanství východofranckého krále, kterému musel odvádět daň. Jak tato daň přesně vypadala, není známo, verze o 120 volech a 500 hřivnách pochází až z mladších legend a pravděpodobně není pravdivá. Pozdější vztahy Václava a Jindřicha Ptáčníka ovšem byly podle kronikářů výborné.

Svatý Václav byl údajně ženatý a měl syna.

ZACHRÁNILA PAŽE SVATÉHO VÍTA MLADÝ STÁT?

Nešlo o nic nového – Čechy nepravidelně odváděly daň míru (tzv. tributum pacis) do Francké říše již od dob Karla Velikého, tedy od roku 806. Smírné řešení uchránilo rodící se český stát před Jindřichovou dobyvačnou politikou, kterou uplatňoval vůči severnějším Slovanům.

Navíc dal Jindřich Ptáčník Václavovi vskutku vzácný dar – relikvii (paži) svatého Víta. To mimo jiné dokládá, že Václava uznával za politického a křesťanského partnera. Tento měkký způsob vlády a styl vyjednávání se nejspíše výbojnému Boleslavovi vůbec nelíbil.

Nejspíše na podzim roku 935 (dříve se uváděl i rok 929) pozval Václava na hostinu při příležitosti svátku svatých Kosmy a Damiána na své hradiště ve Staré Boleslavi. Zda mělo k převratu dojít cíleně už zde, těžko říci.

Také není možné jednoznačně tvrdit, že události z 28. září toho roku byly opravdu pečlivě plánovaným atentátem.

PRAVDU SE NIKDY NEDOZVÍME

Traduje se, že Václava zákeřně zavraždil jeho vlastní bratr Boleslav, aby se sám mohl chopit moci. Někteří historici ale tuto verzi zpochybňují. Bohužel už není možné jednoznačně rekonstruovat, co se tehdy přesně stalo.

Mohlo jít opravdu o připravenou léčku, kdy byl během přátelského pobytu u svého bratra nad ránem při cestě do kostela na ranní mši přepaden družinou bratra Boleslava, který ho chladnokrevně zavraždil. Podle novějších výzkumů se spíše zdá, že samotný atentát mohli zosnovat čeští velmoži, kterým se nelíbil Václavův způsob vlády.

Podporovali knížecí nároky mladšího Boleslava, který se tak v okamžiku bratrovy vraždy náhodou ocitl jen jako jeden z mnoha účinkujících. Podle jiné verze zase šlo jen o pouhou o nešťastnou náhodu, kdy se bratři ráno po dlouhé noční veselici ještě omámeni alkoholem pohádali a porvali.

Ve chvíli, kdy přicházející Boleslavovi družiníci uviděli, že jejich pán je ohrožen, přispěchali mu na pomoc a při následné potyčce došlo k zavraždění Václava. Zřejmě se jednoduše na jednom místě v určitou chvíli sešlo několik faktorů – napětím mezi bratry počínaje a nevraživostí i pocitem ohrožení mezi členy jejich ozbrojených družin konče. A ty vyústily v tragickou událost, která přetrvala tisíciletí.

Traduje se, že Václava zavraždil jeho bratr Boleslav.

TVŮRCE SVATÉHO KULTU I ZÁKEŘNÝ BRATROVRAH

Ať už byla pravda jakákoli, pozdější legendy z tohoto aktu udělaly zákeřnou vraždu zbožného knížete. Boleslav, ať už z pocitu viny či z promyšleného politického jednání, nechal později převést ostatky svého bratra do Prahy.

Tímto činem položil základy českého nebeského panteonu, kde stála jak babička Ludmila, tak bratr Václav. On sám si místo toho vysloužil cejch zákeřného bratrovraha. Jenže to byl právě Boleslav, kdo započal se silnou českou vládou, která byla mnohem efektivnější než vláda Václavova.

Ať už byl tedy svatý Václav jakýkoli, za prvního opravdu schopného a silného českého panovníka musíme považovat Boleslava.

PROČ POTŘEBOVAL BOLESLAV „SVATÉHO“ VÁCLAVA?

Václav se po smrti stal svatým symbolem – patronem dynastie. Věčným knížetem, v jehož jménu po staletí vládli střídající se panovníci. Boleslava ale považujeme za skutečného zakladatele raně středověkého přemyslovského „státu“, jemuž pečlivě budovaný kult svatého Václava politicky výrazně pomohl.

Boleslav jednoduše svatého Václava potřeboval, protože chtěl mít v Praze arcibiskupství. Musel přinést nějaký pádný argument k tomu, že Čechy jsou opravdu křesťanské, že mají svatého patrona. Václav byl čerstvou legendou, kterou ve prospěch vzniku biskupství argumentoval. Navíc byl s tímto svatým pokrevně spřízněn.

Václav se po smrti stal svatým symbolem – věčným knížetem, v jehož jménu po staletí vládli střídající se panovníci.

ZA VÁCLAVA ŽALÁŘE A ŠIBENICE NEBYLY…

Proč se tedy českým patronem stal zrovna Václav – méně schopný panovník, který vládl na poměrně malém území středních Čech? Zasloužil se o to pouze fakt, že byl zavražděn svým vlastním bratrem, navíc daleko schopnějším vladařem?

Podle historiků to opravdu byl jeden z hlavních důvodů. Každá taková vražda se podle nich dostává do zvláštní, až posvátné roviny. Lidé v bratrovraždě viděli jakýsi archaický vzorec, vždyť podobný osud měli Kain a Abel či Romulus Remus.

Druhý důvod byl ten, že Václav vládl vlastně ještě kmenovým, „demokratickým“ Čechám. To až Boleslav udělal z Čech stát a zavedl například hrdelní tresty. Lidé si pak jednoduše vyprávěli, že žaláře a šibenice za dobrého knížete Václava nebývaly, a kult nabýval na síle.

KDE SPOČÍVÁ KORUNA ČESKÝCH KRÁLŮ?

Ve 12. století byl svatý Václav ztělesněním vládce českého státu. K této legendě se znovu přihlásil Karel IV., který postavil Čechy pod jeho vládu a stanovil, že koruna českých králů bude spočívat navěky na lebce svatého Václava.

Jen odtamtud může být zapůjčena pouze na korunovaci českého krále. Tímto gestem sám Otec vlasti Karel IV. určil, že skutečným vládcem české země je svatý Václav.

Foto: Shutterstock.com, wikimedia.org
reklama
Související články
od Pavel Polcar 30.11.2021 80
Město Babylon vzniklo přibližně kolem roku 2200 př. n. l. jako nevýznamná osada. Tehdy nejspíše nikdo nečekal, jaké velikosti dosáhne. Význačnosti se jí dostalo zhruba v době, kdy se králem říše stává legendární panovník Chammurapi (cca 1810–1750 př. n. l.), jenž se proslavil prvním zákoníkem. Babylonské zajetí V průběhu dějin byl pak Babylon několikrát pobořen […]
od Pavel Polcar 29.11.2021 215
Ani vyspělé civilizace nejsou schopné se bránit krutým rozmarům přírody. Lidí díky prosperitě rapidně přibude, a to je ten zásadní problém. Mocné říše už nejsou schopné své lidi uživit, to byl případ i legendární Mayské říše. Mayská říše se rozprostírala na území celého poloostrova Yucatán a protilehlého území až po Tichý oceán, konkrétně v dnešní […]
od Mirek Brát 29.11.2021 1.9tis
O existenci tajných chodeb pod Dunajem, v blízkosti Bratislavského hradu, existuje řada zajímavých indicií v historii i nedávné minulosti. Podle některých badatelů tyto chodby vedly nejen na území rakouského města Hainburku a tamního hradního areálu Heimenburk, ale jedna z větví podzemního systému měla dosahovat až do Vídně. Co víme o údajném tajném spojení Bratislavského hradu […]
od Mirek Brát 26.11.2021 1.4tis
Ve světle nových archeologických nálezů se zdá, že starověká Římská říše měla opravdu dlouhé prsty, které sahaly až hodně daleko na sever. Tajemná opona historie, která odděluje naši současnost od antiky, se zase trochu nadzvedla. Můžeme si tak položit i troufalou otázku: Byly římské legie někdy na plážích Baltského moře?   Polští archeologové učinili senzační […]
od Pavel Polcar 26.11.2021 3.1tis
V nedávné době se archeologům podařilo učinit nebývalý nález, jedná se o pozůstatky skutečně monumentálního komplexu, jenž je odborníky považován za největší a nejstarší dosud objevenou stavbu mayské civilizace. Komplex, který sloužil zřejmě ke společným rituálním obřadům, byl podle vědců postaven mezi léty 1000 a 800 před naším letopočtem na 1,4 kilometru dlouhém a 400 […]