3. prosince 1967: Američan Herbert Schirmer spatří v Nebrasce podivný oválný objekt s červenými světly, jak se vznese a odletí.
Domů     Lžou legendy o svatém Václavovi? Jaký byl ve skutečnosti?
Lžou legendy o svatém Václavovi? Jaký byl ve skutečnosti?
od 7.3.2019
4.3tis
639
SDÍLENÍ
4.3tis
ZOBRAZENÍ

Jaký vlastně byl patron naší země? Realita se zřejmě naprosto lišila od toho, jak tohoto českého panovníka a světce vykreslují legendy. Jisté není dokonce ani to, za jakých okolností zemřel a jestli byl opravdu úkladně zavražděn svým bratrem Boleslavem.

Co o skutečném životě svatého Václava (907–935?) prokazatelně víme? Mnoho ne. Hovoří o něm pouze jediná historická zpráva, která byla zapsána několik desetiletí po jeho smrti, a knížete navíc ani nejmenuje.

Saský kronikář Widukind ve své kronice z počátku 70. let 10. století poznamenal, že bratr českého knížete Boleslava měl být pravým křesťanem a bohabojným mužem, o němž se vyprávěly nějaké zázračné věci, jimž ale kronikář příliš nevěřil.

reklama

To je vše. Další údaje už pocházejí pouze z náboženských legend – a ty vůbec nejsou spolehlivým zdrojem historických informací.

KDO VE SKUTEČNOSTI BYLA JEHO MATKA?

Václav se narodil nejspíš v roce 907. Podle historicky nepodložené místní pověsti se tak stalo na hradišti ve Stochově nedaleko Kladna poblíž dubu sv. Václava, který zde dodnes stojí. Název obce má být odvozen od výrazu „sto chův“ malého knížete, tedy Stochov.

Václav byl synem knížete Vratislava a pravděpodobně Drahomíry, dcery polabského knížete Havolanů. Není jisté, zda Drahomíra byla matkou obou Vratislavových synů, zcela jistě ale byla matkou Boleslavovou.

reklama

Václavovy výchovy se ujala jeho babička Ludmila. Na hradišti Budeč se mu dostalo mimořádného vzdělání. Mimořádného ve smyslu, že měl být vzdělanější než jiní panovníci v té době, kdy vzdělání nebylo podmínkou dobrého panovníka.

V jeho zájmu tak byla především spolupráce s Franckou říší a prosazování postupného přijímání křesťanství v českých zemích, které si ale musíme představit v rozsahu rovnajícímu se zhruba dnešním středním Čechám.

Díky Václavově babičce Ludmile se mu dostalo vzdělání, které nebylo v tehdejších dobách ani zdaleka obvyklé.
Díky Václavově babičce Ludmile se mu dostalo vzdělání, které nebylo v tehdejších dobách ani zdaleka obvyklé.

ZÁVOJ PŘINÁŠÍ SMRT

Po Vratislavově smrti v roce 921 se Drahomíra dostala do ostrého sporu s tchyní Ludmilou. Kmenové shromáždění tehdy patrně rozhodlo o rozdělení moci mezi Ludmilu a její snachu Drahomíru.

reklama

Do Ludmiliny péče byla nadále svěřena výchova budoucího knížete, Drahomíra jej naopak měla do doby jeho nástupu zastupovat. Konflikt byl podle legendy završen vraždou Ludmily dne 15. září 921 na hradišti Tetín.

Ludmilu tam závojem uškrtili Tunna a Gommon, družiníci kněžny Drahomíry.Za nedospělého Václava pak Drahomíra vládla jako regentka.

Václav se ujal vlády na podzim 925. Matku Drahomíru, pokud tedy skutečně byla jeho matkou, za její čin na nějaký čas vykázal mimo knížecí dvůr. Byla buď uvězněna na Budči, nebo vyhnána ze země, pravděpodobně pro podezření, že Václavovi usiluje o život.

Václav nakonec Drahomíru přijal zpět k pražskému dvoru a v té době možná nechala na Tetíně, kde byla zavražděna a pochována Ludmila, na znamení svého pokání vybudovat kostel zasvěcený svatému Michalovi.

MALÉ KNÍŽECTVÍ VÁCLAVOVI STAČÍ

Přemyslovské knížectví se tehdy rozkládalo ve středních Čechách, na území ovládaném hradišti umístěnými ve zhruba třicetikilometrovém okruhu kolem ústředního sídla, kterým bylo pražské hradiště.

Ve zbývajících oblastech Čech byla zřejmě další česká knížectví a Václav se s těmito sousedními vládci dostával do vojenského konfliktu. Kristiánova legenda například popisuje střet Václava s kouřimským knížetem, kterého sice přemohl, ale vládu mu ponechal.

To by svědčilo o Václavově politice upevňování stávajícího knížectví místo jeho rozšiřování. Mladší Boleslav se narodil nejspíše kolem roku 915. Podle letopisců docházelo mezi bratry k častým sporům.

Ať už legendám věříme, či ne, zůstává pravdou, že Václav byl nejspíše silně ovlivněnou vírou, svým vzděláním a babičkou Ludmilou. Byl to člověk zdrženlivý a umírněný.

Naopak Boleslav byl spíše mužem činu, válečníkem a více zastával výbojnou politiku své matky a nejspíše i mnoha dalších českých předáků.

„MNICH NA TRŮNU“ A CIZOLOŽNICE

Kníže Václav je v legendách často označován jako „mnich na trůnu“. Byl opravdu tak bohabojný? Vykreslit hlavní postavu jako mnicha, který se zříká světských potěšení, patřilo ke klasickým metodám tvůrců legend. Realita ale byla nejspíš jiná.

Ostatně, i o Václavovi legendy prozrazují, že byl ženatý, navíc měl syna s jistou souložnicí. Mohlo se ale jednat také o druhou ženu – mnohoženství urozených bylo v té době běžné.

Na západě mezitím sílila moc Východofrancké říše v čele s Jindřichem Ptáčníkem. V roce 929 Ptáčník vytáhl s bavorským Arnulfem do Čech, kde chtěl napadnout knížete Václava. Ten válce zabránil a s císařem se dohodl.

Podle písemných pramenů se tak Václav dostal do poddanství východofranckého krále, kterému musel odvádět daň. Jak tato daň přesně vypadala, není známo, verze o 120 volech a 500 hřivnách pochází až z mladších legend a pravděpodobně není pravdivá.

Pozdější vztahy Václava a Jindřicha Ptáčníka ovšem byly podle kronikářů výborné.

Svatý Václav byl údajně ženatý a měl syna.
Svatý Václav byl údajně ženatý a měl syna.

ZACHRÁNILA PAŽE SVATÉHO VÍTA MLADÝ STÁT?

Nešlo o nic nového – Čechy nepravidelně odváděly daň míru (tzv.

tributum pacis) do Francké říše již od dob Karla Velikého, tedy od roku 806. Smírné řešení uchránilo rodící se český stát před Jindřichovou dobyvačnou politikou, kterou uplatňoval vůči severnějším Slovanům.

Navíc dal Jindřich Ptáčník Václavovi vskutku vzácný dar – relikvii (paži) svatého Víta. To mimo jiné dokládá, že Václava uznával za politického a křesťanského partnera. Tento měkký způsob vlády a styl vyjednávání se nejspíše výbojnému Boleslavovi vůbec nelíbil.

Nejspíše na podzim roku 935 (dříve se uváděl i rok 929) pozval Václava na hostinu při příležitosti svátku svatých Kosmy a Damiána na své hradiště ve Staré Boleslavi. Zda mělo k převratu dojít cíleně už zde, těžko říci.

Také není možné jednoznačně tvrdit, že události z 28. září toho roku byly opravdu pečlivě plánovaným atentátem.

PRAVDU SE NIKDY NEDOZVÍME

Traduje se, že Václava zákeřně zavraždil jeho vlastní bratr Boleslav, aby se sám mohl chopit moci. Někteří historici ale tuto verzi zpochybňují. Bohužel už není možné jednoznačně rekonstruovat, co se tehdy přesně stalo.

Mohlo jít opravdu o připravenou léčku, kdy byl během přátelského pobytu u svého bratra nad ránem při cestě do kostela na ranní mši přepaden družinou bratra Boleslava, který ho chladnokrevně zavraždil.

Podle novějších výzkumů se spíše zdá, že samotný atentát mohli zosnovat čeští velmoži, kterým se nelíbil Václavův způsob vlády.

Podporovali knížecí nároky mladšího Boleslava, který se tak v okamžiku bratrovy vraždy náhodou ocitl jen jako jeden z mnoha účinkujících.

Podle jiné verze zase šlo jen o pouhou o nešťastnou náhodu, kdy se bratři ráno po dlouhé noční veselici ještě omámeni alkoholem pohádali a porvali.

Ve chvíli, kdy přicházející Boleslavovi družiníci uviděli, že jejich pán je ohrožen, přispěchali mu na pomoc a při následné potyčce došlo k zavraždění Václava.

Zřejmě se jednoduše na jednom místě v určitou chvíli sešlo několik faktorů – napětím mezi bratry počínaje a nevraživostí i pocitem ohrožení mezi členy jejich ozbrojených družin konče. A ty vyústily v tragickou událost, která přetrvala tisíciletí.

Traduje se, že Václava zavraždil jeho bratr Boleslav.
Traduje se, že Václava zavraždil jeho bratr Boleslav.

TVŮRCE SVATÉHO KULTU I ZÁKEŘNÝ BRATROVRAH

Ať už byla pravda jakákoli, pozdější legendy z tohoto aktu udělaly zákeřnou vraždu zbožného knížete. Boleslav, ať už z pocitu viny či z promyšleného politického jednání, nechal později převést ostatky svého bratra do Prahy.

Tímto činem položil základy českého nebeského panteonu, kde stála jak babička Ludmila, tak bratr Václav. On sám si místo toho vysloužil cejch zákeřného bratrovraha.

Jenže to byl právě Boleslav, kdo započal se silnou českou vládou, která byla mnohem efektivnější než vláda Václavova. Ať už byl tedy svatý Václav jakýkoli, za prvního opravdu schopného a silného českého panovníka musíme považovat Boleslava.

PROČ POTŘEBOVAL BOLESLAV „SVATÉHO“ VÁCLAVA?

Václav se po smrti stal svatým symbolem – patronem dynastie. Věčným knížetem, v jehož jménu po staletí vládli střídající se panovníci.

Boleslava ale považujeme za skutečného zakladatele raně středověkého přemyslovského „státu“, jemuž pečlivě budovaný kult svatého Václava politicky výrazně pomohl. Boleslav jednoduše svatého Václava potřeboval, protože chtěl mít v Praze arcibiskupství.

Musel přinést nějaký pádný argument k tomu, že Čechy jsou opravdu křesťanské, že mají svatého patrona. Václav byl čerstvou legendou, kterou ve prospěch vzniku biskupství argumentoval. Navíc byl s tímto svatým pokrevně spřízněn.

Václav se po smrti stal svatým symbolem – věčným knížetem, v jehož jménu po staletí vládli střídající se panovníci.
Václav se po smrti stal svatým symbolem – věčným knížetem, v jehož jménu po staletí vládli střídající se panovníci.

ZA VÁCLAVA ŽALÁŘE A ŠIBENICE NEBYLY…

Proč se tedy českým patronem stal zrovna Václav – méně schopný panovník, který vládl na poměrně malém území středních Čech? Zasloužil se o to pouze fakt, že byl zavražděn svým vlastním bratrem, navíc daleko schopnějším vladařem?

Podle historiků to opravdu byl jeden z hlavních důvodů. Každá taková vražda se podle nich dostává do zvláštní, až posvátné roviny.

Lidé v bratrovraždě viděli jakýsi archaický vzorec, vždyť podobný osud měli Kain a Abel či Romulus Remus. Druhý důvod byl ten, že Václav vládl vlastně ještě kmenovým, „demokratickým“ Čechám.

To až Boleslav udělal z Čech stát a zavedl například hrdelní tresty. Lidé si pak jednoduše vyprávěli, že žaláře a šibenice za dobrého knížete Václava nebývaly, a kult nabýval na síle.

KDE SPOČÍVÁ KORUNA ČESKÝCH KRÁLŮ?

Ve 12. století byl svatý Václav ztělesněním vládce českého státu. K této legendě se znovu přihlásil Karel IV., který postavil Čechy pod jeho vládu a stanovil, že koruna českých králů bude spočívat navěky na lebce svatého Václava.

Jen odtamtud může být zapůjčena pouze na korunovaci českého krále. Tímto gestem sám Otec vlasti Karel IV. určil, že skutečným vládcem české země je svatý Václav.

Foto: Shutterstock.com, wikimedia.org
reklama
Související články
od 1.12.2022 1.9tis
Jen jediný Necronomicon dokázal zamotat hlavu i expertům. Říká se mu Simonův. Má být temným učením až ze starověké Mezopotámie. Knihu ukořistili mniši a poté dali na překlad okultnímu knihkupectví Magickal Child. Pravda je ale trochu jiná, kniha vznikla kolem roku 1976 v USA v kruhu špičkových mágů z Warlock Shop jako funkční grimoár, který otestuje ad
od 30.11.2022 1.4tis
Období antiky je spojeno i se zbraněmi, které patří do sféry záhad. Patří k nim údajné parní dělo, jehož konstruktérem měl být slavný Archimédés. Opravdu existovala starověká zbraň, která využívala sílu páry? Archimédés (287 př. n. l. – 212 př. n. l.) se proslavil výrokem: Udejte mi pevný bod a já pohnu celou Zemí. Jeho ctižádost se však neomezoval
od 30.11.2022 3.0tis
Jednoho večera v červnu 1950 uprostřed rušné křižovatky na Times Square umírá neznámý chodec. Při pátrání po jeho identitě policisté s překvapením zjišťují, že jde o muže, který beze stopy zmizel před 74 lety.     Asi třicetiletý muž má na sobě starodávné oblečení a boty s výraznými přezkami, jaké se nosily před sto lety, a působí nanejvýš
od 29.11.2022 2.8tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 28.11.2022 2.9tis
Bizarní příběh zaznamenaný v Anglii roku 1912 popisuje neobyčejný případ spontánního a zcela jistě nechtěného přesunu v čase. Ve vlaku do Londýna se náhle objevil a poté zase zmizel záhadný cestující – muž z minulosti.     K velkému štěstí hlavního aktéra trvá jeho nedobrovolné cestování v čase jen krátce, přesto je svým zážitkem těžce poz