Skip to content

Děsivé proroctví sv. Malachiáše: Kdy se vyplní?

Proroctví o konci světa je bezpočet. Jsou vystavěna na různých základech a pracují s nejrůznějšími klíčovými událostmi té které doby. Existuje i jedno méně známé, avšak o to zajímavější proroctví. Jeho základem je chronologicky sestavený žebříček papežů!

Svatý Malachiáš sepsal podle svých vnuknutí tajemný seznam, z něhož je možné dekódovat jednotlivé svaté otce. Nakolik je tento seznam přesný a kolik mužů se podle něj ještě má na papežském stolci vystřídat?

Zjištění jsou děsivá. Podle dávného proroctví se totiž čas nezadržitelně krátí!

Procesí v čele s BISKUPEM MALACHIÁŠEM se roku 1139 již několikátý den ubírá do Říma. Cesta ze severního Irska se zdá být nekonečnou a všichni jsou znaveni. Náhle biskup upadá do podivné agónie. Je to vyčerpáním, únavou, nebo k němu promluvil hlas Boží?

Zvláštní stav se během pouti do Říma opakuje vícekrát a Malachiáš během těchto podivných transů údajně dostává několik tajemných prorockých vizí. Čeho se Malachiášova vidění týkají? Od jeho doby se má údajně na papežském stolci vystřídat celkem 112 papežů.

Potom bude „město zničeno a Soudce přijde soudit svůj lid…“ Malachiáš své vize sepisuje, a tak vzniká seznam papežů, podle něhož je prý možné odpočítávat, kdy nastane konec světa. Nakolik jsou proroctví přesná a kolik času má vlastně zbývat?

PŘEDPOVĚDĚL PRÝ I VLASTNÍ SMRT

Biskup Malachiáš, vlastním jménem MAELMHAED HOCO´MORGAIR (1095 – 1148), působí v hrabství Armagh v severním Irsku. Jeho jméno by zřejmě bylo časem zapomenuto, kdyby se mu při jeho pouti do Říma nepřihodilo něco neuvěřitelného.

Proroctví o nejvyšších velekněžích má prý obrovský význam nejen pro římskokatolickou církev, ale i pro veškeré obyvatelstvo planety. Nakolik je možné Malachiášovu proroctví věřit? Církev sama jeho vize příliš nezpochybňuje.

Biskup umírá 2. listopadu 1148 v přítomnosti svého přítele a zakladatele cisterciáckého řádu BERNARDAZ CLAIRVAUX (1090 – 1153). Datum úmrtí prý zná předem ze svých vizí. Krátce nato papež KLEMENT III.

(1130 – 1191) Malachiáše svatořečí.

Bernard z Clairvaux

112 BEZEJMENNÝCH PAPEŽŮ A DOST!

Zatímco v příslušných kruzích je Malachiáš a jeho proroctví známo již mnohem dříve, na veřejnost se poprvé dostává až roku 1595 díky benátskému vydavateli ARNOLDU DE WION (1554 ?) a jeho dílu Lignum vitae.

Jde o dobový bestseller. Lidé nemohou uvěřit, jak přesná Malachiášova proroctví jsou. Objevují se ovšem i názory, že od svého vzniku do doby vydání mohly být některé části předpovědí upraveny.

Pokud by ale šlo o falzifi kát z 16. století, jak je možné, že předpovědi odpovídají i skutečnostem z 20. nebo 21. století? Seznam 112 papežů působí jako zašifrovaný text. Neobsahuje žádná jména, jen definice jednotlivých papežů a také stručný nástin doby, v níž mají úřadovat.

Jen neurčité, heslovité popisy by bylo možné vykládat všelijak. Ovšem „překladatelé“ Malachiášova proroctví si dokážou poradit a jejich výklad defi nic jednotlivých papežů prý odpovídá skutečnosti takřka na chlup.

Je tedy opravdu možné, že od předpovídaného posledního soudu nás dělí už jen jediná kapitola?

KDO JE PRVNÍM IDENTIFIKOVANÝM?

V době vzniku tajemného seznamu papežů úřaduje INOCENC II.(† 1143), který ho dostává od Malachiáše do opatrování. Seznam pak zůstává uložen několik století ve Vatikánu.

O Inocencovi II. se však v něm ještě Malachiáš nezmiňuje. Proroctví mají začínat až papežem označovaným jako „Ex Castro Tiberis“ („Z jednoho zámku na Tibeře“). Tento na seznamu 1. papež je ve skutečnosti 165.

papežem, počítáno od dob papeže PETRA v letech 42 – 67.

Nakolik zmíněné označení pasuje na CELESTINA II. († 1144), který na papežském stolci úřaduje od roku 1143? Pochází z Toskánska, z města Citta di Castello, tedy ze „Zámeckého města“, ležícího na řece Tibeře.

První papež ze seznamu je tedy dešifrován. Stejně tak je údajně jasně identifikován například i třetí papež, uváděný jako „Ex magnitudine montis“ („Z velikosti hory“).

Mohl by jím snad být někdo jiný než právě papež EVŽEN III. († 1153), jehož příjmení zní MONTEMAGNO, tedy „Veliká hora“?

ROZLUŠTIT HÁDANKU NEDOKÁŽE KAŽDÝ

Hra se šiframi ze seznamu se zdá být skutečně fascinující. Někdy může označení korespondovat s původním jménem papeže, někdy s místem jeho původu, jindy třeba s nějakou konkrétní událostí jeho doby. Proto prý také mohou souvislosti mezi šiframi a jednotlivými papeži odhalovat jen skuteční znalci této církevní problematiky.

Byl ale opravdu dešifrován úplně každý papež? Vyskytuje se údajně několik málo případů, kdy si odborníci nevědí rady a nevidí žádnou možnou souvislost mezi označením, které používá Malachiáš a konkrétním papežem.

Stále je prý ale možné rozluštit mnoho Malachiášových definic a z nich odvodit konkrétní papeže, kteří plní ve výkladu proroctví funkci jakýchsi mezníků či záchytných bodů.

BYLO PROROCTVÍ UPRAVOVÁNO?

Z mnoha těch, kteří byli v tajuplné hádance rozeznáni, je například „Avis Ostiensis“ („Pták z Ostie“), uváděný v seznamu na 17. místě. Tomuto označení skutečně odpovídá ŘEHOŘ IX.(† 1241).

Před nástupem do papežské funkce je totiž kardinálem Ostie, což je přístav poblíž Říma. Přilétá tedy do Říma jako pták z Ostie.

URBAN IV. (1195 – 1264) zase odpovídá označení „Hyerusalem Campaniae“ („Jeruzalém z Champagne“). Skutečně pochází z francouzské oblasti Champagne a navíc je po určitý čas také patriarchou Jeruzaléma.

Mohou mít pravdu ti, kteří si myslí, že proroctví byla v 16. století poupravena, aby pasovala na jednotlivé papeže?

Jistě by to bylo možné, protože většina papežů mezi 12. a 16. stoletím odpovídá definicím z Malachiášova proroctví. Jak je ale potom možné, že proroctví pasují i na papeže pozdější? Ať už je Malachiášův seznam pravý, nebo do něj někdo zasahoval, proroctví se zkrátka údajně stále naplňují a tato záhada budí údiv, ale i strach.

VIDĚL MALACHIÁŠ AŽ DO 20. STOLETÍ?

V Malachiášově seznamu jsou prý spolehlivě rozeznáváni i novodobí papežové z 20. století. Kdo se například může skrývat za označením „Pastor et Nauta“ („Pastýř a námořník“)? Je to JAN XXIII. (1881 – 1963), patriarcha z Benátek – města gondol a námořníků.

Po něm následuje PAVEL VI. (1897 – 1978), v jehož erbu jsou tři lilie. Ten má být papežem označovaným jako „Flos florum“ („Květ květů“). Pod číslem 109 je na Malachiášově seznamu papež označovaný jako „De medietate Lunć“ („Z poloviny Měsíce“).

Má jít o JANA PAVLA I. (1912 – 1978). Tento duchovní ze severní Itálie působí po jistý čas v diecézi Belluno, což je možné přeložit jako „Krásný Měsíc“. V den jeho zvolení papežem prý září na obloze přesný půlměsíc…

Malachiášovo označení „De Labora Solis“ možná vyjadřuje pozoruhodnou pracovitost a vitalitu papeže Jana Pavla II. I když měl Karol Wojtyla posledních několik let svého života vážné zdravotní problémy (Parkinsonova choroba, artritida), nerezignoval a vytrval ve svém úřadu až do smrti.

PAPEŽ „Z NÁMAHY SLUNCE“

Jako 110. papež v pořadí je podle Malachiášova seznamu „De Labore Solis“ („Z námahy Slunce“ nebo „Zrozený ze Slunce“).

Souvisí nějak toto označení s neúnavnou činností JANA PAVLA II.(1920 – 2005), který jako slunce cestoval po celém světě? Možných spojení Jana Pavla II. a slunce se ovšem z jeho života nabízí více.

Jan Pavel II., vlastním jménem KAROL JOZEF WOJTYLA, pocházel z východu, tedy ze strany odkud vychází slunce.

Možné vysvětlení ovšem údajně nabízí i zatmění slunce, které provázelo jeho narození (18. května 1920), a na jižní a střední části amerického kontinentu bylo dokonce možné sledovat zatmění slunce také v den jeho pohřbu (8.

dubna 2005).

„OLIVA“ JE PRÝ PŘEDPOSLEDNÍ

Sv. Malachiáš píše o 111. papeži v seznamu jako o „Gloria olivae“ („Sláva olivy“). Ještě v roce 2005, po smrti Jana Pavla II., si lidé lámou hlavu tím, kdo by to mohl být.

Bude to snad někdo s olivovou barvou pleti, nebo snad dokonce někdo s židovským původem? Nakonec se novým papežem stává JOSEPH RATZINGER(*1927).

S odvoláním na sv. Malachiáše má prý jít o předposledního papeže před příchodem posledního soudu. Co nasvědčuje tomu, že ani tentokrát se Malachiáš nemýlí?

Při zvolení Ratzingera papežem je prý při výběru jeho nového jména (BENEDIKT XVI.) vzorem SV. BENEDIKTZ NURSIE(480 – 543), který má jako svůj atribut právě olivovou ratolest.

ZŘEJMĚ NIC NENÍ ROZHODNUTO

Vzhledem ke svému věku při zvolení papežem (68 let) je Benedikt XVI. občas označován za papeže pouze na dobu přechodnou.

Po něm má ovšem podle Malachiášova proroctví usednout na papežský stolec poslední, 112. papež. Je tedy možné, že od avizovaného posledního soudu nás dělí už jen velice málo? Svatý Malachiáš ve svých proroctvích neuvádí žádné časové údaje, a tak prý ani není jisté, kdy vláda posledního papeže započne.

Benedikt XVI. navíc po uvedení do nového úřadu ruší rozhodnutí svého předchůdce, týkající se volby papeže.

Papež Řehoř IX.

VOLBA PAPEŽE SE MŮŽE PROTÁHNOUT

Jan Pavel II. stanovil, že pokud ve třech kolech hlasování (skrutinií) nezíská žádný kandidát celé 2 třetiny hlasů konkláve (shromáždění kardinálů volící papeže – pozn. red.), postačí k jeho zvolení pouhá většina hlasů.

Nyní ovšem z rozhodnutí Benedikta XVI. opět platí, že nový papež potřebuje ke svému zvolení celé dvě třetiny hlasů konkláve. To ovšem nemusí být zrovna jednoduché, a proto může být volba nového papeže otázkou i několika let.

Zatím nejdelší volba papeže probíhala v období od února 1269 až do září 1271, tedy 31 měsíců. Je možné, že v budoucnu bude tento rekord překonán a papežský úřad zůstane neobsazen mnohem delší období?

KDO BUDE POSLEDNÍ?

„Petrus Romanus“ (Petr Římský) – takové je podle sv. Malachiáše označení posledního papeže všech dob. Celé proroctví týkající se posledního papeže doslova zní:

„Během extrémního pronásledování svaté římské církve bude sedět na stolci Petrus Romanus, který bude pást své stádce uprostřed mnoha soužení; po jejich skončení bude město na sedmi pahorcích zničeno a obávaný Soudce bude soudit svůj lid. Konec.“

O které město na sedmi pahorcích se má jednat? Různí vykladači Malachiášova proroctví se shodují, že oním městem nemůže být nic jiného než Řím, kde se nachází i Vatikán.

NEJDE JEN O PŘÍMĚR?

Je ovšem možné s jistotou potvrdit, že má věštba skutečně prorokovat fyzické zničení této metropole? Nemůže se jednat jen o příměr – zničení Říma ve smyslu konce vládnutí římskokatolické církve? Přestože mnozí údajně chápou proroctví jako jasné zvěstování blížící se nezvratné apokalypsy, nemusíme prý pomýšlet hned na konec světa.

Stejně jako u mnoha jiných proroctví se prý i v případě sv. Malachiáše může jednat pouze o vizi dramatických událostí, které zásadně změní celý dosavadní svět. Konečně, pokud jsou prý Malachiášova proroctví pravdivá, už se asi brzy dozvíme, jaké události mají provázet vládu posledního papeže.

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky záhady Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články

Zářivá atmosféra s citem pro detail
rezidenceonline.cz

Zářivá atmosféra s citem...

„Věřím, že to je právě pozornost k drobnostem,...
Nový Hyundai Ioniq plug-in hybrid: Tankujte emoce
21stoleti.cz

Nový Hyundai Ioniq plug-in...

Buď slyšíte motor o trochu větší než je...
Langoš už se možná nudí…
nasehvezdy.cz

Langoš už se možná nudí…

Ti dva na sebe pěli ódy! Až se tomu nechtělo...
Drsná válka v zákulisí!
nasehvezdy.cz

Drsná válka v zákulisí!

Na pracovišti nejsou vždy pohodové a...
Havana Club Tributo 2020 pro sběratele
iluxus.cz

Havana Club Tributo 2020 pro...

Havana Club, přední značka kubánského rumu jak na...
Doprava budoucnosti v reálu: Brno je vzorem pro Evropu
21stoleti.cz

Doprava budoucnosti v...

Jednou bude většina aut komunikovat sama se sebou, s...
Pomstil se Luther Římu za výhrůžky?
epochalnisvet.cz

Pomstil se Luther Římu za...

Zaútočil na římskokatolickou církev. Nelíbí se mu...
Státní zámek Valeč: Vstal jako fénix z popela
epochanacestach.cz

Státní zámek Valeč: Vstal...

Na samé hranici tajemných...
Akademici vybrali 10 nejlepších IT diplomových prací z ČR a Slovenska
epochalnisvet.cz

Akademici vybrali 10...

Nejlepší IT diplomovou práci z České...
Výlety bez davů: Přírodní krásy nedaleko Litomyšle
epochanacestach.cz

Výlety bez davů: Přírodní...

Malebné městečko Litomyšl...
Jakou barvu mají planety sluneční soustavy?
epochaplus.cz

Jakou barvu mají planety...

Vliv na barvu planet má složení jejich povrchu,...
Obří kolosy, které se dotýkají nebe: Znáte nejvyšší sochy světa?
epochaplus.cz

Obří kolosy, které se dotýkají...

Všichni znají newyorskou sochu Svobody nebo brazilskou...