Skip to content

Čím dnes vábí mystická kabala?

Odkud se vzala tajuplná kabala? Co ji činí tak přitažlivou, že se ocitla až v rukou hollywoodských hvězd? A o čem vlastně pojednává? Může nás naučit i to, jak vydělávat peníze? EnigmaPlus vás zve na cestu vedoucí od hlubin mystiky moudrých židovských rabínů až po moderní šílenství, rozpoutané na přelomu tisíciletí.

Budete-li pozorní, v kostce vás zasvětíme do podstaty tohoto tajného učení, které má být univerzálním klíčem ke všemu, co existuje. Jeli na něm vůbec něco tajného…

Odborník v oboru psychologie, parapsychologie a magie profesor MILAN NAKONEČNÝ tvrdí:„Kabala je magické slovo: nikoho nenechává lhostejným…

Podle jedné etymologie vznikla v Indii, další ji spojuje s pozůstatky kultu Kybely (pohanské bohyně světla – pozn. red.)…“ Ani při sebelepší snaze však nelze uniknout faktu, že je to verze židovství. Dnes nakoupíte kabalistické náramky, řetízky, trička, svíčky a někde možná najdete i kabalahamburger.

Kabala je módou a hlásí se k ní i děti. Vědí ale vůbec, k čemu se hlásí? Abychom to celé trochu pochopili, je nezbytné nahlédnout do tmy nejhlubší historie, v níž se první světlo kabaly poprvé zablesklo.

VŠECHNO MĚL ZAČÍT MOJŽÍŠ…

Nejpůvodněji se kabala objevuje v biblickém příběhu o MOJŽÍŠOVI, kterému mělo být postupně předáno na hoře Sinaj Boží slovo. Samotné slovo kabala, hebrejsky kibbel, totiž znamená předání, sdělení neboli zvěstování.

Má tedy jít o moudrost, kterou Mojžíš získal v nepsané formě přímo od Boha (nebo bohů). Psanou formu dnes dobře známe – je to židovský Zákon (Tóra) a kamenné desky Desatera, které tvoří i základ křesťanství.

Ale co se dozvěděl Mojžíš ústně? Prý nějaké obřadní instrukce a k tomu ještě něco pro ty nejmoudřejší, co dnes nazýváme kabala. Ať už tedy šlo o cokoli, již od jejího počátku je jejím osudem předávání a ústní tradice.

Ta ji činí věčně živou, ale zároveň nejasnou a otevřenou všemu výkladu.

CELÉ HNUTÍ ŽIJÍCÍ KABALOU

Základ učení kabaly je zapsán poprvé mezi 3. a 6. stol. n. l. v textu Sefer Jesírá (Kniha stvoření), který se ve své verzi stává součástí Talmudu(základní židovská literatura, rabínský výklad k Tóře).

„Osobně obdržená, osobně prožitá a osobně odevzdaná tradice se šíří zároveň se studiem Talmudu – a je s ním v úzkém vztahu,“ vysvětluje Nakonečný. Kabala je nicméně již od počátků často zatracována jako hereze – odklon od pravé víry – a i díky tomu je stále tak tajemná, kontroverzní.

Je to víceméně alternativní, nepsaná tradice Židů.

Ve 12. století je jménem „kabala“ označováno celé duchovní hnutí – hnutí poznání a zbožnosti. Stává se z ní soubor učení a způsobu života, studovaný a praktikovaný židovskými mystiky (těmi, kteří hledají Boha pohroužením do svých vnitřních představ).

MERKABSKÁ MYSTIKA A NEJSTARŠÍ KABALISTÉ

Hledáme-li dostatečně hluboko v historii, zjistíme, že první známí kabalisté jsou židovští rabíni prvního století našeho letopočtu. Mezi nimi je to zejména skupina z okruhu jistých rabínů JOCHANANA BEN ZAKAI a AKIBABEN JOSEFA.

Čím se zabývají? Jde víceméně o abstraktní fyzikálně-nábožensky-filozofické spekulace o tom, jak probíhalo stvoření světa, popsané v Bibli, a jak chápat zkušenosti biblického proroka EZECHIELA, který měl být vzat na nebesa v božském ohnivém voze.

Podle hebrejského slova „merkaba“, které znamená „vůz“, se tomuto druhu mystiky říká merkabská. I první opravdu významný středověký spis o kabale se zaměřuje na symboliku Starého zákona.

Vzniká v jihofrancouzské Provence koncem 12. století a jmenuje se Sefer habahir. Vstoupíte-li ale do knihkupectví a řeknete, že se vážně zajímáte o kabalu, nejvydatnější spis, jaký dostanete, bude Zohar.

Odkud se tato „bible většiny kabalistů“ vzala?

RODÍ SE DŮLEŽITÝ STROM

Během největšího středověkého rozmachu kabaly, který se odehrává ve Španělsku, vzniká takzvaná prorocká kabala rabína ABRAHAMA ABULAFIA a krátce po roce 1275 i klíčová kniha, jejíž plný název zní Sefer hazohar.

Zkráceně Zohar, česky Záře. Kabala totiž předkládá takovou představu o světě, v němž je vše tvořeno podle daných zákonitostí Božím světlem. Autorství Zoharu se většinou připisuje španělskému kabalistovi MOŠEDE LEÓNOVI, mohl však vzniknout mnohem komplikovaněji.

I Zohar je ale plný židovství, výkladu biblických textů a abstraktních filozofií. Poprvé se tu však objevuje přesný popis takzvaného kabalistického stromu – jakéhosi univerzálního vzorce všeho, co existuje, který se stane základem moderní kabaly.

Strom života

SVĚTLO SE TŘÍŠTÍ NA KOUSKY

Roku 1492, tedy v ten samý rok, kdy mořeplavec KRYŠTOF KOLUMBUS dopluje do Ameriky, jsou také ze Španělska vyhnáni Židé. Snad i proto vzniká nové pojetí kabaly, které v sobě nese prakatastrofu. Novým centrem kabalistů se stává židovské svaté město Sefad v Galilei (dnešní Zefa v Izraeli).

Nejvýznamnějším učencem se v 16. století stává ISAACBEN SOLOMON LURIA, který přichází s tím, že dokonalá rovnováha světa a Božího světla byla kdysi rozbita na nespočet střepů. Ty je třeba opět posbírat podřízením se Božím zákonům.

Luriánská kabala běžně počítá s existencí andělů a existencí zla jakožto samostatné síly.

Ale teprve ve 20. století vzniká ten pravý kabalistický rej, který už má se židovstvím a Židy pramálo společného. Kabala se pěstuje střídavě buď v skrytu, nebo naopak jako módní záležitost. Nevěnují se jí už jen okultisté (zastánci existence nadpřirozených, neznámých jevů a praktik s nimi spojených), nýbrž i docela materialističtí a praktičtí lidé, mezi kterými jsou často podnikatelé.

Prý jim pomáhá jako nástroj k efektivní práci a návod ke světskému úspěchu. Kabala si tak získává popularitu.

KABALA POTKÁVÁ POČÍTAČE

Kabala slaví úspěch díky starobylému mystickému náboji a důrazu na vlastní zkušenost, ale i díky své zaujatosti pro kódy a mystiku čísel. V dnešní době ponořené do světa informací a počítačových kódů, programování, systémů a virtuální reality totiž kabala nabízí společnou řeč.

Revoluční a také již kultovní filmová trilogie Matrix (1999) ukazuje viditelný svět jako iluzi vytvořenou počítačem a připravuje tak půdu k novému náhledu na kabalu. Svět vypadá jako ohromný počítačový program, živoucí systém, k němuž je jen třeba znát ten pravý kód.

A kabala ho prý zná! Mohli bychom říci, že jde o jakousi fyziku světa, popis přírodních nebo božích zákonů, z nichž lze odvodit návod na cokoli včetně pravidel pro správné chování.

BOŽÍ JMÉNO, NEBO KÓD DO SYSTÉMU?

Právě tady nachází starověká mystika kabaly a moderní svět svůj neoddiskutovatelný styčný bod. I ona se často topí v luštění božských kódů, jimiž má být hmotná realita tvořena. Nejenže židovská víra považuje jméno Boha za posvátné a zakazuje ho vyslovovat.

Pro mnohé Židy a kabalisty je magickou formulí samotného života. Přijdeme-li na to, jak původně znělo, a dovedeme-li ho správně použít, jsme za vodou! A kabala má takovýchto posvátných kódů rovnou celý pytel.

Jak Sefer Jesírá, tak kniha Zohar obsahují kromě výkladu biblických textů spekulace o významu čísel a písmen jako základních stavebních článků světa. Pro lepší pochopení dodejme, že samy znaky hebrejského písma slouží již od svého vzniku současně jako číslice.

Kouzelný šém k bájnému golemovi pak skutečně mohl být číselný kód, který se do něj v podobě nápisu na ruličce papíru vkládal.

Poznáváte starý kabalistický symbol? Ne? Není divu, srdíčkový rituál je opravdu vynálezem až amerických novodobých kabalistů…

MYSTIKA ČÍSEL, PÍSMEN A SEFÍROTI

Kabalistická mystika považuje samotnou Tóru (jež je v přepracované podobě součástí křesťanského Starého zákona a kterou měl získat Mojžíš přímo od Boha) za zakódovaný text, který lze číst mnoha způsoby a který zná číselné poměry ke všemu, co se na světě děje.

Ve vesmíru jsou podle kabalistických výkladů tři živly (oheň, vzduch a voda), sedm planet, dvanáct souhvězdí, tři roční období (chladné, teplé, vlažné), sedm dnů stvoření, dvanáct měsíců; lidské tělo má tři části, sedm otvorů atd.

Všechna čísla mají svůj význam a vznikají přirozeným procesem. Kabala je podle vědců původně komplexem složité židovské tradice. Co do ní všechno patří? Odpovědi jsou zahalovány stále větší mlhou. Na druhé straně existuje velice úzké a jasné vymezení kabaly, se kterým se dnes hojně setkáváme.

Jestliže totiž existuje nějaká její uchopitelná kostra, je to jedině a právě posvátný kabalistický strom deseti sefírotů a představa, že svět byl postupně stvořen z nicoty.

MAPA ÚPLNĚ KE VŠEMU

Kabalistický strom života sestává z deseti sefírotů. Každý sefírot představuje univerzální principy, zákonitosti, síly, sféry nebo světy – záleží, jak je pojímáte. Jde o podobné univerzální principy, jaké používá astrologie, podle níž například Mars znamená mužskost, aktivitu, bojovnost a podobně… V kabale jsou tyto základní principy nebo pojmy ještě abstraktnější, což způsobuje, že si je každý může vykládat jinak a že je lze použít na cokoli.

Někdo může jít cestou duchovní mystiky, jiný je může používat jako model pro rovnovážné a úspěšné podnikání. Podle kabaly můžete stavět dům, pečovat o lidské tělo, analyzovat společnost, dějiny nebo fyziku a vznik vesmíru.

Je to univerzální stavební model nebo také mapa, podle níž lze putovat kteroukoli částí světa. Má být platná v makrokosmu i mikrokosmu. I v atomu nehtu na vašem prstu se tak údajně skrývá maličký kabalistický strom.

KABALA V KOSTCE

Křesťanský Starý zákon říká, že na počátku všeho byl Bůh a ten stvořil svět. Naproti tomu kabala vychází z představy, že na počátku všeho stála nicota. Ze všeho nejdříve prý existuje Ajin – neprojevené božství, dokonalá a úplná nicota.

Ta se údajně stáhne do sebe (nechtějte pochopit) a přechází v Ejn sof – nekonečné prázdno a jakýsi protiklad bytí, které zatím „podřimuje“. Teprve pak se ono bytí projeví a vzniká svět. Všechno už nyní probíhá podle Božího plánu, za pomoci 32 metafyzických sil, z nichž 10 základních je zakresleno v podobě stromu života.

Nakonec přichází Ejn sof or – nekonečné světlo a završené božství, kterého se každý kabalista snaží dosáhnout.

CESTA KABALOU INSPIRUJE I MADONNU

Zatímco Božské světlo sestupuje z nebe na zem, kde dostává podobu hmoty, člověk by měl postupovat na své cestě po stromě života naopak odspoda, od kořenů, protože se ve světě hmoty už nachází. V opačném případě jen fantazíruje a věci se dřív nebo později zhroutí.

Užitečnost kabaly údajně poznaly i světové celebrity, mezi nimiž nechybí jména anglické topmodelky NAOMI CAMPBELL, amerického zpěváka MICHAELA JACKSONA či amerických herců DEMI MOORE, WINONY RYDER, JEFFA GOLDBLUMA či ELIZABETH TAYLOR.

Zásadní inspiraci v kabale nachází i slavná americká zpěvačka MADONNA. „Vím, že nejsem majitelkou svého talentu,“říká. „Jsem jeho manažerkou. A pokud ho budu dobře řídit, bude proudit. Stejně jako peníze.“

VĚČNÉ DOSTÁVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ

„Kabala pochází ze slova ‚kibbel‘, což znamená dostávat,“ vysvětluje Madonna. „Jedná se o dostávání pro předávání.“ Tajná nauka jí údajně dala pochopení, že „všechno, co děláte a říkáte, má nějaký vliv na svět.

“ Stojí kabala za její proměnou z rozhýřené rebelky v dámu? „Jakmile toto pochopíte, stanete se zodpovědnějšími. Dvakrát si rozmyslíte, než něco uděláte, a celá vaše životní vize se tím změní,“ potvrzuje Madonna, která v New Yorku založila za 22 milionů dolarů školu kabaly.

Pod vlivem kabaly vychovává vlastní děti a píše poučné pohádky. Že jde také o módu, potvrzuje, jak snadno ji zahodily například exmanželka amerického rockera MICKA JAGGERA JERRY HALL nebo rovněž americká zpěvačka BRITNEY SPEARS, která prohlašuje: „Už nestuduju kabalu, moje dítě je mou vírou.“

MYSLETE NA SVOU SERVÍRKU!

Největší rozmach moderní kabaly se nyní odehrává ve Spojených státech amerických. Je otázkou, zda se jedná o skutečnou kabalu, přesto však přináší své ovoce. Někteří Američané s její pomocí zmenšili svou sebestřednost a učí se díky ní základům společenské slušnosti.

Současný americký kabalista ADAM ISAACS dává pod hlavičkou kabaly velmi praktické rady: „Když seřvete svoji sekretářku, což je zcela v pořádku – totiž, ne tak úplně v pořádku, ale nic vám kvůli tomu nehrozí –, vaše sekretářka není v pozici, kdy by vás mohla seřvat na oplátku.

Místo toho jde večer do restaurace a seřve servírku. Protože na to má právo. Musíte si uvědomit, že jste zodpovědný za to, že té servírce zničíte večer…“ Že by slovo kabala znamenalo v Americe jednoduše totéž, co svědomí?

„Přestala jsem si myslet, že jsem pupek světa,“říká Madonna a zásluhu dává právě kabale.

TAJNÁ, ANEBO PŘEHLÍŽENÁ NAUKA?

Kabala je vždy označována za tajné učení. Když vynecháme různá období zatuhlé židovské tradice, kdy rabíni drželi své znalosti jen pro zasvěcené, není na kabale ve skutečnosti nic tajného. Její tajemství spočívá v tom, že není zjevná a člověk snadno přehlíží zákonitosti, které popisuje.

A je pravdou, že není ani tak těžko pochopitelná, když se nenecháte odradit cizími slovy a neztratíte se v její abstraktní povaze… Jen pozor, ať se vám nerozskočí hlava! Když se rozkoukáte, začnete totiž vidět kabalistické sefíroty všude.

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
reklama
Další články z rubriky magie Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články

Kolik měří nejvyšší člověk světa?
epochaplus.cz

Kolik měří nejvyšší člověk...

Podle statistik patří Češi mezi tři nejvyšší národy...
Lest s životodárnou tekutinou: Vojáci umírali kvůli nedostatku vody
epochaplus.cz

Lest s životodárnou tekutinou:...

Sotva tatarský vůdce Tamerlán (1336 – 1405) dobude roku 1396 Gruzii,...
Zámek Plumlov: Stavba, která rozkmotřila otce se synem
epochanacestach.cz

Zámek Plumlov: Stavba, která...

Velké ambice měli stavitelé...
Bylinky: Nenechte se zaskočit problémy s pamětí
panidomu.cz

Bylinky: Nenechte se zaskočit...

Snažíte se na něco vzpomenout, ale moc se vám...
Destinace, ze kterých luxus přímo čiší
iluxus.cz

Destinace, ze kterých luxus...

Neexistuje snad oblíbenější období roku než dovolená....
Velký strach z budoucnosti
nasehvezdy.cz

Velký strach z budoucnosti

Zažívá obrovské štěstí,...
Nevyjasněné úmrtí Reye Rivery: Zločin, který zůstal nepotrestán?
epochalnisvet.cz

Nevyjasněné úmrtí Reye Rivery:...

Je večer 16. května 2006. Američan Rey Rivera...
Strašidelný příběh přilákal zvědavého ducha
skutecnepribehy.cz

Strašidelný příběh přilákal...

Bratranec mým historkám nevěřil a...
Lasagne s červenou čočkou a žampiony
tisicereceptu.cz

Lasagne s červenou čočkou a...

Rychlý lehký pokrm, který zvládnete...
Jupiter: Obří otesánek, který neváhal spolknout planetu desetkrát větší než Země
21stoleti.cz

Jupiter: Obří otesánek, který...

Tváří se jako majestátní král Sluneční...
Nezbytná součást střešních oken
rezidenceonline.cz

Nezbytná součást střešních...

Optimální množství denního světla i podpora tepelného...
Vyženou Havlovou fanoušci do daleké ciziny?
nasehvezdy.cz

Vyženou Havlovou fanoušci do...

Herečka a bývalá první...