reklama
30. června 1908: V centrální Sibiři nedaleko řeky Podkamenná Tunguska dochází k extrémně silné ničivé explozi, která se do dějin zapisuje jako tunguská událost. Incident zůstává nevysvětlen.
Domů     Zázraky
Skutečně vstal Ježíš z mrtvých?
Jan Šedivý
od Jan Šedivý 20.3.2021
5.0tis
Měl Ježíš nadpřirozené schopnosti?
473
SDÍLENÍ
5.0tis
ZOBRAZENÍ

Celý svět zná jedinou osobu, která zemřela a vrátila se zpět. Ježíš. Jak to ale je s jeho zmrtvýchvstáním? Katolická církev ho dodnes oslavuje jako nejdůležitější svátek – Velikonoce.

Přitom evangelisté, alespoň ti kanoničtí, o Kristově oživení mlčí. Poukazují jen na tři dny od smrti objevený prázdný hrob. Jaké záhady mezi životem a zásvětím skrývá Kristova dramatická smrt a následné vzkříšení?

Opravdu vstal z mrtvých? Mystičtější příběh stěží nalezneme. Ježíšovo zmrtvýchvstání je dodnes diskutováno. Kříž je asi nejsilnějším symbolem křesťanství. Měl Ježíš nadpřirozené schopnosti?

„Když nastal večer, přišel jeden bohatý muž z Arimatie jménem Josef, jeden z Ježíšových následovníků. Dal se ohlásit u Piláta a prosil, aby mu vydal Ježíšovo tělo. Pilát mu vyhověl. Josef zavinul Ježíšovo tělo do čistého plátna a uložil ho do hrobu, který nechal před nedávnem vytesat ve skále.

Vchod do hrobky dal po pohřbu uzavřít těžkým balvanem,“ píše evangelista Lukáš (asi 1–84). Co ale nastane poté?

Tajemné tři dny

Tři dny Ježíš Kristus dlí v hrobce. Kam zmizí potom? Podle křesťanské tradice vstane z mrtvých, ukáže se svým následovníkům a vstoupí na nebesa. Vzkříšení trvá údajně tři dny – co se při něm konkrétně děje? Některé indicie naznačují, že Kristus sestoupí až do pekla!

Mystičtější příběh stěží nalezneme.

Ukřižují ho

Osud Mesiáše zná snad každý. Přibijí ho na hoře Golgotě nedaleko Jeruzaléma na kříž. Zmučené tělo se prověšuje a Ježíš se jeho tíhou zalyká. Snaží se vytáhnout, zmáhá ho ale šílená bolest. Svaly jsou v křeči.

Zda se udusí, nebo zda mu puká srdce, nevíme. Jeho utrpení na kříži trvá asi tři hodiny. Bodná rána kopím, kterou mu uštědří jeden z vojáků, je pravděpodobně ověřovací. Ježíš Kristus je opravdu mrtvý!

Proč zemřel tak brzy?

Římského prefekta provincie Judea v letech 26 až 36, Piláta Pontského, překvapí, že Ježíš umírá tak brzy. Vždyť někteří odsouzenci přežijí muka na kříži i tři dny. „Josef z Arimatie, vážený člen velerady, který také vyhlížel Mesiášovu vládu, přišel odvážně k Pilátovi a žádal Ježíšovo tělo.

Místodržitel se podivil, že by Ježíš tak brzy zemřel. Zavolal si velitele popravčí čety a zeptal se ho na to. Když mu to setník potvrdil, přikázal vydat Ježíšovo tělo Josefovi,“ potvrzuje ve svém evangeliu svatý Marek.

Ježíšovo zmrtvýchvstání je dodnes diskutováno.

Konec blízkého vztahu

„Jeho lidský život dospěl smrtí až do stavu, kdy už žádný vztah neměl, kdy už nebyl schopen disponovat sám sebou a uchovat integritu svého já. Právě proto byl pohřben,“ soudí o Ježíšovi docent Tomáš Novotný (*1952) z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Co se ale s Ježíšem děje po pohřbu?

Ukradnou jeho tělo

Skeptici tvrdí, že k žádnému vzkříšení nedojde a tělo odnesou Kristovi učedníci. Ostatně záminku k tomu názoru najdeme i v Matoušově evangeliu: „Někteří ze stráže přišli do města a oznámili velekněžím, co se všechno stalo.

Ti se sešli se staršími, poradili se a dali vojákům značné peníze s pokynem: ‚Řekněte, že jeho učedníci přišli v noci a ukradli ho, když jste spali.‘“ Může být krádež vysvětlením Kristova zmizení?

Skutečně navštíví peklo?

Zajímavá je zmínka v Apoštolském vyznání víry, kde se o Ježíšovi říká, že sestoupil do pekel. Latinsky tento verš zní „descendit ad infern“. Apoštol Petr (první papež v letech asi 30 až 64) ve svém biblickém listu upozorňuje, že Ježíš „byl usmrcen v těle, ale obživen Duchem.

Tehdy také přišel vyhlásit zvěst duchům ve vězení, kteří neuposlechli kdysi ve dnech Noémových.“ Toto vězení je v hebrejštině označeno jako šeol – slovo, které znamená záhrobí, nikoli peklo. Nový zákon v Janově Zjevení dále tvrdí, že šeol je místo, kde jsou drženy duše mrtvých, než dojde k jejich soudu.

Kříž je asi nejsilnějším symbolem křesťanství.

Chyba v překladu?

Peklo však popisuje jako hořící jezero: „Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt: hořící jezero. A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera.“ Otázka pekla v Apoštolském vyznání víry je podle moderních teologů chybou překladu.

Kristus nemusí sestupovat do pekla, aby dál platil za naše hříchy. „Klíčové je, že ještě během umírání zůstal Bohu Otci věrný a odevzdal mu svého ducha,“ vyvozuje Novotný.

Ztracené evangelium

„To, co nepopisují a ani nemohou popisovat kanonická evangelia, protože se to odehrálo zcela beze svědků v zapečetěném hrobě, to se pokouší doplnit a barvitě vylíčit jedno z apokryfních evangelií. Jde o apokryfní evangelium Petrovo,“ informuje nás publicista a katolický kněz Pavel Zahradníček (*1966).

Petrovo evangelium však katolická církev nepřijala za pravé. „Vědělo se o něm jen ze zmínek, které se zachovaly u starých církevních spisovatelů, u Origena, Eusebia a svatého Jeronýma. Teprve v roce 1886 byla v Egyptě nalezena část textu, celkem 60 veršů, tohoto apokryfního Petrova evangelia,“ dodává Zahradníček s tím, že významný text nyní leží v muzeu v Gíze.

Čteme z apokryfu

Co se v tomto tajemném apokryfu dočtete? Popisuje noc, během které se dvojici vojáků strážících u hrobu naskytne podivný výjev: „Z nebe zazněl mocný hlas. A spatřili, jak se otevřela nebesa a jak odtud sestupují dva muži ve veliké záři a blíží se k hrobu.

A onen kámen přivalený ke dveřím se sám odvalil stranou, hrob se otevřel a oba mladíci vešli.“

Opravdu vstal z mrtvých?

Jejich hlavy sahaly k nebesům

Vojáci ihned probudili setníka a další dění tak mělo tři svědky: „Viděli vycházet z hrobu tři muže, dva podpírali jednoho a kříž je následoval a hlavy těch dvou sahaly až k nebi a hlava toho, kterého vedli za ruku, přesahovala nebesa.

I slyšeli hlas z nebes říkající: ‚Kázal jsi zesnulým?‘ A od kříže byla slyšet odpověď: ‚Ano.‘“ Zmatení vojáci chvíli zvažovali, zda věc oznámit Pilátovi. Zatím se však nebe otevřelo podruhé – a nějaký muž se vrátil již sám do hrobu.

Hledáte Ježíše, toho Nazaretského?

„Jakýsi muž“ je zřejmě anděl, který v kanonických evangeliích zvěstuje Kristovo vzkříšení. Takto pozdější situaci popisuje Marek: „Vstoupily do hrobu a uviděly mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho;

i zděsily se. Řekl jim: ‚Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde.‘“ Jsou toto skutečné a dostačující důkazy o vzkříšení Ježíše Krista?

Víme, že byl

Historici dnes uznávají Ježíšovu existenci. Jde o skutečnou osobnost, kterou veřejně popraví v prvním století našeho letopočtu. Zmínky o Ježíšovi nejsou jen v křesťanských textech, ale i v písemnostech židovské velerady či u římských historiků, jakými jsou Flavius Iosephus (asi 37–100) nebo Tacitus (55–120). Hovoří historická hodnověrnost Ježíše ve prospěch jeho vzkříšení?

Křesťané nepochybují

Podle Tomáše Novotného Bůh Ježíše „Podržel při životě i za hranicí smrti, posoudil jeho jednání a odpověděl na ně důkazem, že láska není silná jako smrt, nýbrž silnější. Říkáme tomu, že jej vzkřísil z mrtvých.“ Důkazem by mohlo být jednání prvních křesťanů, kteří si zapřením víry v Ježíše a jeho vzkříšení mohou odpustit kruté mučení a smrt, ale neučiní to.

Obrácení Pavla

Zajímavá je postava apoštola Pavla (?–asi 67), hebrejsky Saula. Účastní se ukamenování svatého Štěpána (asi 1–36) a stává se krutým pronásledovatelem těch, kdo věří v Ježíše jako božího syna. Když jede do Damašku (dnes hlavní město Sýrie), aby zde zatkl místní křesťany, je údajně oslepený světlem z nebe a slyší hlas, který se ho táže:

„Saule, proč mě pronásleduješ?“ Po této události se z fanatického pronásledovatele nové víry stane její největší zastánce a autor nejobsáhlejších pasáží Nového zákona. Je snad obrácení na víru raného pronásledovatele křesťanů také důkazem Ježíšova vzkříšení?

Hrob objeví ženy!

Další zajímavostí je objev Ježíšova prázdného hrobu. Že je hrob prázdný, se zdá nesporné, protože nikde nenacházíme záznamy o Ježíšově exhumaci. O tu by se jistě židovská velerada pokusila. Všechna evangelia se shodují, že objev učinily ženy, to je hodně zvláštní.

Jak upozorňuje americký filozof William Lane Craig (*1949): „Když pochopíte roli žen v židovské kultuře prvního století, je skutečně pozoruhodné, že hlavní hrdinové příběhu o prázdném hrobě jsou v první řadě ženy.“

Jsme na bezcestí?

„V prvním století byly v Palestině ženy na velmi nízké příčce společenského žebříčku,“ vysvětluje Craig a dodává: „Staré rabínské pověsti říkají: ‚Raději dej slova Zákona ke spálení než ženě‘ a ‚blahoslavený otec chlapců a běda otci děvčat.‘ Svědectví žen bylo považováno za bezcenné.“ Proč by si první křesťané brali jako korunní svědky vzkříšení někoho, jehož slovo nemá váhu?

Ani v tom není dodnes jasno. „Když se budeme snažit zjistit, jak přesně zmrtvýchvstání probíhalo, nedostaneme se nikam,“ shrnuje Pavel Zahradníček.

Jakub D. Kočí

Foto: PX FUEL
Lokalita:
reklama
Související články
od Eva Soukupová 27.6.2022 1.7tis
Kopie zázračného obrazu z italského města Re začíná v chalupě chudého klatovského krejčího ronit tekutinu podobnou krvi. Madona je poté střežena v místním kostele, kde před zraky velkého množství svědků opakovaně otevírá a zavírá oči. Podle církve je obraz zázračný.     Freska Panny Marie s Ježíšem v náruči si pro italského opilce připraví perné […]
od Eva Soukupová 27.6.2022 2.7tis
Zprávy o zjeveních Panny Marie doprovázených nejrůznějšími zázraky přicházejí nejčastěji ze zahraničních oblastí se silně zakořeněnou vírou. Ovšem i v české historii lze najít neméně zázračná setkání. K jednomu takovému došlo v 18. století na Rychnovském vrchu. Nevyléčitelně nemocní se často obracejí pánu Bohu se s úpěnlivými modlitbami, v nichž pokorně žádají o zásah shůry […]
od Adriana Vojtíšková 15.6.2022 3.2tis
K vrchu Blaník ve středních Čechách se váže zvláštní pověst, podle níž je v nitru hory ukryta celá armáda rytířů, kteří bdí nad naší vlastí.     Až prý bude Čechům nejhůře, mají blaničtí rytíři z hory vyjet a pomoci. Velitelem bájného vojska má být patron českého národa svatý Václav. Etnologové předpokládají, že prazáklad legendy […]
od Adriana Vojtíšková 14.6.2022 1.9tis
Tajemný muž známý jen jako slepý mládenec je asi nejznámějším českým věštcem. Ve svých vizích hovoří o střídání vládců Čech, druhé světové válce, upadání mravů, ale také o genetickém inženýrství, jehož rozkvět prý předznamená blízký konec.     Jeho proroctví ovšem pro Čechy nekončí nijak dobře. Měli bychom slovům slepého mládence věnovat pozornost, nebo je […]
od Jiří Nechanický 12.6.2022 8.4tis
V několikakilometrových frontách se tísní desetitisíce lidí. Někteří si s sebou přinášejí láhve, jiní kanystry. Každý si chce nabrat vodu z „pramene života“ v Tlacote. V naději sem přicházejí nemocní, ale i zdraví. Lačně polykají doušky zázračné vody jako prevenci proti všem nemocem, nebo se ji snaží získat pro své churavé blízké. Přibližně 300 kilometrů […]