27. září 1849: Básník a spisovatel Edgar Allan Poe odjíždí z Richmondu do New Yorku, kam ale nikdy nedorazí. Místo toho je v deliriu nalezen v Baltimoru, kde i záhadně umírá.
Domů     Náboženství a okultismus
Komu se klaněli keltští druidové?
Lenka Kospertová
od Lenka Kospertová 26.12.2017
4.1tis
641
SDÍLENÍ
4.1tis
ZOBRAZENÍ

Keltové v době svého vrcholného rozkvětu v posledních 400 letech před naším letopočtem obývali prakticky celý evropský kontinent. Od počátků keltské kultury byli zvláštní společenskou vrstvou druidové – tajemní kněží požívající nesmírné úcty celého starověkého světa.

NEKONEČNÁ MOUDROST KELTSKÝCH DRUIDŮ

Kromě náboženských záležitostí a kalendáře plnili roli královských rádců, nejvyšších soudců, lékařů a léčitelů, přírodovědců, stavitelů. Uměli předvídat budoucnost. K tomuto umění ale druidové dospívali po mnoha letech usilovného učení a zasvěcování.

Staří druidové si své žáky a následovníky vybírali bez ohledu na jejich původ a můžeme se jen dohadovat, podle jakých kritérií, neboť přicházeli z řad aristokracie i z chudých poměrů.

ŽILI DVAKRÁT DÉLE NEŽ OSTATNÍ

Dosažení základního stupně znalostí, aby žák po zasvěcení mohl fungovat jako druid, trvalo zhruba 20 let. Tím ale jeho učení neskončilo, druidové studovali celý život. Když dosáhl adept vrcholu znalostí od svého učitele, sebral se a vydal na cestu k dalšímu kmeni, kde jej přijal nový učitel.

Na své učení měli druidové dostatek času, dožívali se totiž nápadně vysokého věku, údajně až dvojnásobného oproti běžným lidem.

DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ KRÁLOVÉ?

Jistě v tom hrála roli neobyčejně dobrá znalost fungování lidského těla, nejrůznějších léčebných metod a bylinných směsí. Druidové požívali v keltské společnosti neobyčejné úcty. Bylo pravidlem, že nenosili žádnou zbraň, nepotřebovali ji.

Na shromážděních směl promluvit druid ještě před králem. Moudrost Druidů byla známá po celém antickém světě a například řečtí filozofové o Druidech s úctou říkali, že to jsou nejmoudřejší lidé na světě.

Druidové měli velké uznání.

JAK ZASTAVIT VÁLEČNÉ TAŽENÍ

Jediné slovo druida mělo moc zastavit válečné tažení, což zní sice fantasticky, ale zmiňují se o tom několikrát antičtí autoři, jako např. Diodóros Sicilský (60. – 30. př. n. l.): „Častokrát, když se vojska přiblíží jedno k druhému v bojovém postavení a meče jsou taseny a kopí napřažena, tito lidé vyjdou mezi ně a zastaví bitvu, jako by nějak očarovali divoká zvířata…“

PROVÁDĚLI LIDSKÉ OBĚTI?

Druidové učili, že lidská duše je nesmrtelná a po fyzické smrti přechází do jiného těla. Dodnes se o nich traduje několik velmi zakořeněných omylů – nebyli to například krutí tyrani provádějící obřady s lidskými a zvířecími obětmi.

To je nesmysl, který přímo odporuje jejich životním postojům. Samozřejmě tehdy existoval trest smrti a ten býval vykonáván rituálně, právě kvůli usmíření bohům.

EXISTOVALO JMELÍ Z POSVÁTNÝCH DUBŮ?

Velmi často tradovaným omylem je také představa druidů sbírajících o šestém dnu po novoluní jmelí z posvátných dubů zlatým srpem, když předtím obětovali dva bílé býky. Tuto mylnou představu o druidech popsal poprvé římský válečník a filosof Plinius starší (23-79) ve svém díle Naturalis historia a po něm ji slepě opakovalo mnoho dalších autorů.

Pravé léčivé jmelí bílé totiž roste pouze na jehličnanech, zatímco na dubu roste podobný cizopasník – ochmet.

KDO NALEZNE ZLATÝ SRP

Plinius ale věděl, že dub je nejposvátnějším keltským stromem a jmelí jednou z nejposvátnějších bylin – a tak si realitu jednoduše přizpůsobil. Zlatý srp nebyl nalezen v jinak bohatých keltských nalezištích ani jeden, oproti nespočetným železným, které na rozdíl od zlata podléhají korozi dosti rychle.

A obětování bílých býků? Všechna bílá zvířata Keltové považovali za posvátná a nezabíjeli je.

Existoval vůbec zlatý srp?

ZNALI KELTOVÉ PÍSMO?

Druidové svá učení nikdy nezapisovali, všechny poznatky předávali svým žákům ústně. Z této tradice vznikl další z velkých omylů historie, že Keltové neznali písmo. Keltové písmo znali a používali, svědčí o tom například voskové psací tabulky a rydla nalézané hojně i na českých oppidech (opevněné sídliště s výraznými rysy města).

Přestože tedy druidové písmo dobře znali, přísně zakazovali cokoliv ze svého učení zapisovat.

JAK SE DRUIDOVÉ PROMĚŇOVALI VE ZVÍŘATA

Z dochovaných historických spisů, ale i pověstí a tradic však lze vyčíst i více. Druidové podle shodného mínění jejich současníků uměli velmi dobře a přesně předvídat budoucnost a zřejmě ji i ovlivňovat.

Uměli prý brát na sebe podobu různých zvířat i lidí, pravděpodobně tedy ovládali umění davové sugesce. Později byli právě kvůli těmto svým schopnostem velmi krutě pronásledováni. Zlomení moci druidů se stalo klíčovou otázkou nastolení římské moci v západní Evropě.

Foto: Shutterstock.com, pinterest.com
reklama
Související články
od Mirek Brát 24.9.2022 1.1tis
Debata o proutkaření by jistě byla v mnohém barvitější, než politická show v předvečer významných voleb. Naším cílem však není hodnotit tuto metodu, ale podívat se, jak na takové proutkaření pohlížela katolická či protestanská církev. Není to pěkný pohled, navíc to v něm docela i páchne sírou! Proutkaření vzniklo již v dávné historii, kdy se s ním zacházelo […]
od Adriana Vojtíšková 22.9.2022 3.3tis
Pověstí o legendárních ptácích existuje celá řada. Některé jsou si podobné, přičemž nejčastěji připomínají pověst o Fénixovi. Jací mýtičtí opeřenci jsou známí v jiných kulturách?   BAR JUCHNE: Tvor, který zastíní sluneční zář První zmínku o tomto ptákovi nalezneme v židovském Talmudu. Jeho vejce mělo vypadnout z hnízda, zbořit na 300 cedrů a zaplavit 60 […]
od Mirek Brát 20.9.2022 2.8tis
Zánik templářského řádu je detailně popsán včetně procesu, při kterém byl zabaven řádový majetek. Říká se však, že velmistr Jacques de Molay ještě před svou tragickou smrtí určil čtyři vyvolené, kteří měli zajistit kontinuitu fungování řádu v jiných zemích. Obzvláště silně rezonuje legenda o útěku tisíců řádových rytířů do Skotska. Pro útěk templářů do Skotska existovaly […]
od Luděk Příhoda 18.9.2022 2.5tis
Píše se 24. červen 1981 a v tehdejším jugoslávském městečku Medžugorje dochází k projevům tajemných sil. Centrem dění se stává vrcholek Podbrdo, kde se zjeví nadpozemská bytost, jež se představuje jako Panna Maria.   Kostelní hodiny právě odbíjejí čtvrtou hodinu odpolední a čtrnáctiletý sirotek, mladinká Ivanka Ivankovićová, jíž před měsícem zemřela maminka, se vrací z procházky. Společnost jí […]
od Mirek Brát 17.9.2022 3.5tis
Když byla ve struktuře zdi starobylého normanského kostela v britské vesnici Tockenham objevena zazděná tajemná socha, nejprve se uvažovalo o tom, že jde o skulpturu svatého Kryštofa. Nakonec se však odborníci přiklonili k názoru, že jde o vypodobnění římského ochranného ducha známého pod označením genius loci. Ochranný duch genius loci byl ve starověkém Římě velmi […]