Skip to content

Mystérium lomů Amerika: Nachází se zde Bájná štola?

Najdeme tu nádherná údolí vápencových kaňonů ukrytých mezi skalami, jejichž dno omývá azurová voda. Zdejší skály pamatují příběhy tak temné, jako jsou chodby skrývající se pod nimi! Vypráví se děsivé historky o trampech, kteří se tu prý navždy ztratili, o vězních, budujících zdejší lomy.

Pochmurnou a tajemnou náladu tohoto místa dokreslují údajné přízraky ve zdejších chodbách! Ukrýval se tu skutečně Němec Hans Hagen?

Nachází se zde tzv. Bájná štola? A co se v ní skrývá? Tím však výčet neobvyklých jevů zdaleka nekončí. V Česku je totiž jen málo míst, kde nalezneme tolik záhad na poměrně malém prostoru, jako tomu je v okolí lomů Amerika poblíž Karlštejna!

Temnotou se rozléhají zvuky kroků. Dívka kráčí jednou z podzemních štol. Zdá se jí, že odněkud slyší neurčité zvuky, podobné krokům. Ohlíží se za sebe, ale vidí jen holé zdi chodeb. Slyšela snad jen ozvěnu své chůze?

Náhle se za ní mihne temný stín. Ještě než se děvče stačí otočit, ozývá se podzemím její výkřik. Kaluž špinavé vody se barví dívčinou krví, její bezvládné tělo padá na zem. Předtím, než ztratí vědomí, vidí v mlze před sebou postavu muže v otrhané vojenské uniformě a slyší jeho zlověstný smích…Po několika minutách, kdy se dívka stále nevrací, ji jdou její kamarádi hledat.

Ve zkrvavené kaluži prý nacházejí německý armádní bajonet s vyrytým nápisem: HANS HAGEN. Po dívce ani stopa.

Hlavní štola, ležící v tzv. západním systému chodeb, je spojnicí nejen několika kratších chodeb, ale především mnoha záhadných míst!

EXISTOVALA HANKA?

Předchozí příhoda jisté HANKY, která se prý navždy ztratila ve štolách poblíž lomu Velká Amerika, je jednou z mnoha pověstí, se kterou se setkávají návštěvníci oblasti opuštěných lomů (ležících asi 2 km severně od obce Karlštejn – pozn. red.).

Vychází příběh ze skutečné události? Nejspíš ano! Český speleolog a badatel JAN VLČEK (*1981) zajímající se o oblast lomů Amerika k tomu říká: „Těžko se dnes dohledává pravda, ale jakási dívka se tam kdysi opravdu ztratila, pokud tedy nemystifikovala veřejnost tehdejší média, aby lidi od Ameriky odradila…..“ Je tedy příběh o Hance podivnou skutečností?

KŘÍŽ V JIŽNÍM KŘÍŽI

Mají podobně pravdivé jádro i další pověsti o české Americe? Vydejme se na tajemné pátrání ke dvěma největším lomům, které se tu nacházejí, k Malé a Velké Americe! Mohou se ve zdejších chodbách navždy ztratit lidé nebo něco jiného – třeba zapomenuté „válečné hříchy“? Pravdou je, že na konci některých zdejších štol jsou nebezpečné srázy, kam se může neopatrný člověk snadno zřítit a zabít se. Možná podobně mohla ve skutečnosti skonat i výše zmíněná dívka Hanka. Její památku údajně připomíná dřevěný kříž, pod nímž má být zakopána dívčina kytara.

Stojí v jednom ze zdejších malých lomů – Jižním kříži.

UVĚZNÍ ČLOVĚKA ZÁVALY?

Občas tady (jako v každém nezpevněném podzemí – pozn. red.) dochází k závalům, které mohou člověka uvěznit ve slepých chodbách. Štoly jsou tu sice zmapovány, ale přesto občas průzkumníci nalézají dosud neznámé, zasypané chodby (v roce 1990 Radiáckou štolu – pozn. red.)!

Mohli se zde tedy lidé ztratit v jedné ze zavalených nebo „zapomenutých“ chodeb? Vždyť podzemí u lomů Amerika je poměrně rozsáhlé.„Průmyslovou těžbu vápence tu zahájil až v roce 1890 GOTTFRIED BACHER,“uvádí ve své knize Tajnostmi podzemí zakladatel Společnosti pro výzkum historického podzemí (CMA), speleolog a spisovatel LADISLAV LAHODA(*1962).

Do průmyslové těžby vápence patří i ražení dlouhých podzemních štol.

A tyto chodby jsou v první polovině 20. století neustále rozšiřovány! Proto dnes mají opuštěné štoly u Malé a Velké Ameriky několik pater nad sebou a jejich celková délka dosahuje několika kilometrů!

VRAŽDIL HAGEN?

Mohl mít nešťastnou dívčinu na svědomí opravdu Hans Hagen? Kdo je vůbec tento muž, jehož jméno bylo podle citované pověsti vyryto na nalezeném noži? Jedná se o vraha, řádícího ve zdejších štolách! Pověst, kterou zaznamenal Lahoda v knize Pověsti Ameriky, vypráví, jak tři němečtí vojáci na konci 2.

světové války prchají nedaleko Karlštejna před českými partyzány. Při přestřelce jsou údajně dva z nich zabiti. Poslední z nich se ukrývá v nedalekých štolách. Podle jedné verze příběhu zde brzy umírá, podle jiné se v podzemí skrývá dlouhé roky.

Někteří lidé tu prý kdysi zaslechli zvuky kroků v opuštěných chodbách, jiní dokonce zahlédli lidskou postavu na místech, kam se dá jen obtížně dostat. Skutečně existoval jakýsi Hagen nebo jiný německý voják, ukrývající se ve štolách u Karlštejna?

Mohl zde krást jídlo výletníkům, kteří do opuštěných lomů začínají po válce houfně jezdit?

Hluboké jezírko na Malé Americe skrývá možná také nějaké tajemství! Leží na jeho dně oběti Hanse Hagena?

ÚSTUP PŘES KARLŠTEJN

Je odpoledne 8. května 1945. Zatímco jinde v Evropě se již většinou nebojuje, v Praze probíhají přestřelky mezi Pražany a německými vojáky. Avšak mnozí příslušníci německé armády již ví, že jim i na českém území „zvoní hrana“.

Nechtějí padnout do zajetí Sovětů, kteří se blíží k Praze, proto začínají ustupovat z Prahy směrem na jihozápad k americké armádě generála G. S. PATTONA(1885 – 1945), rozmístěné u Plzně. Někteří z Němců ustupují právě přes Berounsko.

Avšak v Brdech v té době působí oddíly českých partyzánů. Dochází zde k bojům s ustupujícími Němci. Není tedy vůbec vyloučeno, že se některý z nich ukryl v podzemí poblíž Karlštejna. Vždyť ve zmatku, jaký vládl na sklonku války, pohřešování vojáků nikdo příliš neřeší.

Podzemí u lomu Malá Amerika zřejmě skrývá mnohá překvapení. Jedním z celkem nedávných je objev Radiácké štoly.

MOHLO JÍT O VĚZNĚ?

Ladislav Lahoda přichází také s další hypotézou. V 60. letech minulého století se v oblasti lomů Amerika „začínají vyprávět pověsti o Hagenovi. Z původního dobrého ducha – ochránce trempů – se postupem času stává bývalý německý voják, zabiják…“ Avšak Lahoda se přiklání k názoru, že má-li tato legenda reálné jádro, spíše než o vojáka wehrmachtu se jednalo o uprchlého českého vězně, který nechtěl být chycen.

Toto řešení se zdá být na první pohled logičtější. Vždyť proč by Němec raději neutekl směrem k Plzni a zůstával v chodbách poblíž Karlštejna? Vysvětlením jeho chování by mohlo být snad jen zranění, znemožňující rychlý pohyb, nebo jiná, záhadná příčina zdržení!

Najdeme ji na konci našeho vyprávění?

DOLŮ POD ZEM!

Opuštěné podzemí u lomů Amerika se skládá z takzvaného západního a východního systému štol. A právě západní labyrint chodeb (spojující velké opuštěné lomy Malá Amerika a Kanada – pozn. red.) v sobě prý skrývá největší záhadu: údajnou Bájnou štolu.

O co se jedná? V roce 1942 začíná britské letectvo ve velkém bombardovat továrny na nepřátelských územích. Představitelé nacistického Německa hledají řešení, jak se útokům co nejúčinněji bránit. Rozhodují se pro vybudování podzemních továren, kam chtějí přesunout průmyslovou výrobu.

Začíná horečné ražení nových podzemních fabrik a rozšiřování některých dolů, štol a tunelů. Mezi těmito místy figurují také štoly na Berounsku.

Členové CMA se kdysi snaží prokopat do tzv. Bájné štoly. Opravdu existuje tato tajemná chodba – pozůstatek nacistické podzemní továrny?

KRYCÍ JMÉNO RO

Němci na Berounsku budují podzemní továrnu Kainit v lomu Alkazar (leží asi 3 km jihovýchodně od Berouna – pozn. red.). Dalším projektem má být továrna na výrobu leteckých motorů. Ta se má nacházet v tzv.

západním systému chodeb poblíž lomu Malá Amerika. V roce 1943 zde probíhá první vyměřování pro budoucí podzemní továrnu. „O rok později zde skutečně firma Avia plánovala vystavět podzemní továrnu Ro,“ píše Ladislav Lahoda ve své knize.

Továrna má být dokončena v roce 1949. Projekt podzemní továrny Ro však nakonec zrealizován není. Zřejmě z nedostatku času.

Dodnes ale není jasné, zda v chodbách u Malé Ameriky nezbyla po Němcích záhadná památka – tzv. Bájná štola.

Existenci tzv. Bájné štoly naznačuje mimo jiné neobvykle velké množství kamenů v místě možného bývalého vstupního portálu. Zde prý kdysi tato chodba ústila na povrch…

NAVŽDY ZAVALENÉ TAJEMSTVÍ?

Proč ji vlastně na konci 2. světové války chtěli Němci (asi i za pomoci vězňů) budovat? „Druhou továrnu měli Němci na lomu Alkazar, proto se vyskytla potřeba obě továrny spojit novou podzemní chodbou.

Druhým důvodem byla doprava vápence k Berounce. Štola měla vést přímo jako pokračování hlavní sběrné štoly, v údolí Bubovického potoka měla vyústit na povrch, “ říká Jan Vlček. Vyústění štoly tedy mělo být v místě ležícím asi 3,7 kilometru severozápadně od Karlštejna.

Existenci této štoly se v 80. a 90. letech pokoušejí ověřit členové CMA. Marně. Proč? Na konci války prý jacísi uniformovaní muži tuto chodbu likvidují. „Podle legendární ,babky Kubrychtové´ (hospodské na Kubrychtově boudě – pozn.

red.), která si taktéž štolu nahoru do lomů Amerika pamatovala, ji zamaskovali na konci války vlasovci.

Ovšem proč by to dělali, je sporné. Každopádně ať už kdokoliv, tak štolu z obou stran zavalil,“uvádí Vlček. Byla ale tato „upovídaná“ hospodská důvěryhodným zdrojem?

Kdo třikrát zazvoní na „Hagenův zvon“, ten prý přivolá z hlubin podzemí děsivého démona! Je jen náhoda, že se prý v okolí zvonu občas dějí tajemné věci?

MARNÉ PÁTRÁNÍ PODLE NĚMECKÝCH MAP

Proč by štolu zavalili právě vlasovci (příslušníci ruských oddílů, původně bojující v německé armádě – pozn. red.)? Neukryli zde něco Němci, nebo snad Američané? Nejspíš to muselo být něco cenného nebo významného.

Člověka totiž dráždí otázka, kdo měl zájem vynaložit tolik úsilí jen proto, aby zmizela jedna štola. CMA se kupříkladu marně snaží prokopat zával Monte Carlo, který má ústit do této tajemné štoly. Avšak bohužel bez úspěchu.

Průzkumníci totiž naráží na jakousi jeskyni, a tak musí kopání v tomto směru přerušit. Kopali na správném místě? Zřejmě ano, protože mají k dispozici originální německé mapy! Že by německé mapy byly záměrně nepřesné?

Pokračuje hlavní sběrná štola dál, do takzvané Bájné štoly (na mapce chodba úplně vlevo)?

HÁDANKA TÉMĚŘ DETEKTIVNÍ

O samotném průběhu budování tzv. Bájné štoly nikdy nevypověděl žádný z pamětníků. Došlo snad k fyzické likvidaci pracovníků (pravděpodobně vězňů), kteří se na údajné stavbě podíleli? A co když štola nebyla vybudována jako spojnice dvou továren, ale jako tajný archiv, o kterém jeho němečtí „projektanti“ raději mlčí? Podle Jana Vlčka tu jsou vedle problematických svědectví poválečných návštěvníků i jiné náznaky existence štoly.

„Z druhé strany (v místech, kde měla štola vycházet na povrch – pozn. red.) je patrné neúměrné množství kamenů jakoby spadlých z nebe… Jsou tam také patrné propady…,“ uvádí Vlček. Mohly zde tyto kameny zbýt jako pozůstatek jakési stavby?

Další náznak existence chodby nalézají při kopání průzkumníci z CMA. Při prokopávání se k místu, kde má být Bájná štola, tito muži nacházejí zbytky staré výdřevy (hornická výztuž chodeb)!

Fotografie z „Hagenovy štoly“ zachycuje podivný mlžný útvar. Jedná se o kondenzující páru, anebo jsou na fotce vidět záhadné energie?

ZLATO, TAJNÉ ARCHIVY, NEBO MRTVOLY?

Zbyla tu ona výdřeva skutečně z období konce 2. světové války? Nejspíš ano. Členové CMA jsou totiž pravděpodobně jediní lidé, kteří v těchto místech od konce války prováděli výkopy do takové hloubky. Co cenného nebo tajného mohli Němci (nebo snad vlasovci?) do štoly skrýt?

Zlato, seznamy svých spolupracovníků, nebo snad něco mnohem důležitějšího? Vždyť Němci prokazatelně pracovali na projektu několika supertajných, velmi vyspělých zbraní! Avšak tyto zbraně oficiálně nespatřily světlo světa.

Speciální německé, sovětské a americké oddíly po nich totiž na konci 2. světové války nebo těsně po ní podle některých svědectví „zahlazují“ stopy. Ať už se jedná o cokoliv, jde zřejmě o něco důležitého, co chce někdo stůj co stůj sprovodit ze světa!

Možná mrtvoly nepohodlných lidí…

Mnohé zdejší štoly končí závalem. Je snad v chodbách za nimi ukryto nacistické válečné tajemství?

PODIVNÉ SOUVISLOSTI

Co když byl muž považovaný za Hagena ve skutečnosti německým agentem, který ve štolách u lomů Amerika cosi hledal? Zdánlivý nesmysl dostává jiné dimenze v následujících souvislostech. V některých oblastech Česka jsou totiž po 2.

světové válce údajně těsně po odjezdu německých turistů nalézány vykopané jámy.

Vrátili se snad Němci něco vyzvednout? Chodby v lomech Amerika jsou již několik let pro veřejnost definitivně uzavřeny. „Něco tam asi schované bude. Je jen otázkou, zda to ,něco´ schovali Němci,“ uzavírá kauzu Bájné štoly Jan Vlček.

Faktem je, že území České republiky se mezi lidmi zajímajícími se o válečnou historii někdy důvěrně nazývá „trezor nacistů“… Proč asi? Štoly na Americe jsou v současnosti pro veřejnost uzavřené. Nezapomeňte na fakt, že jejich návštěva může být pro laiky velmi nebezpečná!

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
reklama
Další články z rubriky záhady Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články

Křídlová dveřní klasika
rezidenceonline.cz

Křídlová dveřní klasika

Hodí se všude, kde máme na otevírání tohoto typu dveří...
Dny otevřených ambulancí pro pacienty s lupénkou online
epochaplus.cz

Dny otevřených ambulancí pro...

Lupénka není pouze kosmetickou záležitostí,...
Komáří vížka: Zbavuje splínu a působí jako afrodiziakum?
epochanacestach.cz

Komáří vížka: Zbavuje splínu...

Na Komáří hůrku nebo...
Superschopnosti, které pomáhají zvířatům přežít
epochalnisvet.cz

Superschopnosti, které pomáhají...

Každé zvíře se snaží přizpůsobit prostředí, ve...
Domácí Míša řezy
tisicereceptu.cz

Domácí Míša řezy

Kakaový piškot s tvarohovým krémem a...
V liberecké zoo jsou prvně k vidění kriticky ohrožení gekoni modří
epochaplus.cz

V liberecké zoo jsou prvně k...

Zoo Liberec začala s chovem vzácných gekonů...
Podaří se jí už odrazit ze dna?
nasehvezdy.cz

Podaří se jí už odrazit ze...

Průšvihářka Dominika...
V pravěku to bez „ostrých loktů“ nešlo
21stoleti.cz

V pravěku to bez „ostrých...

Nejnovější archeologický průzkum dokazuje, že v...
Čas mé city nezměnil
skutecnepribehy.cz

Čas mé city nezměnil

Doufala jsem, že už tu...
Chce společný přírůstek s Forejtem?!
nasehvezdy.cz

Chce společný přírůstek...

Svou lásku k sympatickému...
Mallorca akné a faraonova kletba: Jak přežít dovolenou ve zdraví
panidomu.cz

Mallorca akné a faraonova...

Zařídit si před cestou včas všechna potřebná...
PRU58 lehce otevřelo
iluxus.cz

PRU58 lehce otevřelo

Po předlouhých měsících se sen stal...