Skip to content

Šifra mistra Santiniho čeká na rozluštění!

Dobrodruzi z hollywoodských filmů hledají zlaté poklady a jiné tajuplné předměty v zemích pro našince hodně exotických..Přitom i v Česku existuje minimálně jedno místo, které je spjato s naprosto unikátním tajemstvím!

I když o něm asi nebude nikdy natočen dobrodružný film s Indianou Jonesem, svými mystérii si s jeho příběhy nezadá. Kostel sv.Jana Nepomuckého na Zelené hoře je totiž zcela neobyčejnou stavbou, nepodobnou ničemu, co ve střední Evropě v době baroka vzniklo.

Proč jeho symbolika souvisí s tajnými naukami? Má toto místo opravdu spojitost s templářským řádem?

EnigmaPlus se vydává zjistit do kostela ve Žďáru nad Sázavou, jak je to se záhadnými skutečnostmi, které se o tomto místě tradují. Historie této církevní stavby má totiž překvapivé mezery! Ty jsou zatím doplňovány jen domněnkami, které se vzájemně proplétají jako gordický uzel.

Pokusme se ho společně rozplést!

UKRÝVÁ KOSTEL PRADÁVNÉ POSELSTVÍ?

Pod Zelenou horu přijíždíme o víkendu. Budova kostela nás už z dálky upoutává svou pohádkovou harmonií tvarů. Stará pověst vypráví, že kostel postavený v jedinečném stavebním slohu – barokní gotice –, v sobě ukrývá jakési poselství zašifrované do řeči čísel, tajných značek a symbolů kabaly (židovské mystiky – pozn. red.).

Tvůrce projektu, geniální český architekt italského původu JAN BLAŽEJ SANTINI-AICHEL (1677 – 1723) totiž zřejmě věděl o této lokalitě víc, než se dočteme v průvodcích. Kostel s ambitem (obvodovým ochozem s podchodem a kapličkami – pozn.

red.) je údajně vlastně jednou velkou šifrou! A jen lidé zasvěcení do tajných nauk prý poznají skrytou pravdu…

MAGICKÁ PĚTKA

„Santini se zajímal o kabalu,“ uvádí historik umění PHDR. MOJMÍR HORYNA, CSC. (* 1945), asi největší znalec architektova díla. Santini si podle informací časopisu Enigma psal i svůj deník pomocí šifrovacích značek.

Co z toho vyplývá? Santini je mužem, který si doslova libuje v kódech, skrytých symbolech a dvojznačnosti. Zanesl je i do kostela na Zelené hoře? Podle některých záhadologů měl být velkým znalcem tajných učení, což nám potvrzují i místní průvodkyně.

Zašifroval Santini do budovy kostela opravdu jakési poselství? Půdorys kostela má tvar pěticípé hvězdy, zatímco ambit z výšky vypadá jako deseticípá hvězda s pěti kapličkami a má pět vchodů. Číslice pět se objevuje i jinde.

Pět je vstupů do kostela a ve svatostánku samotném je pět oltářů, což je pro barokní kostel, postavený v letech 1719 až 1722, zcela nezvyklé! Uvnitř budovy a na jejím exteriéru se často objevuje šesticípá a dvanácticípá hvězda.

Proč vlastně?

PhDr. Mojmír Horyna, CSc.

CO TVRDÍ CÍRKEV

Souvisí snad rozmanité znaky na Zelené hoře pouze s oficiální církevní symbolikou a svatým JANEM NEPOMUCKÝM (1340? – 1393), kterému je kostel zasvěcen? Například číslice pět má podle církevní verze symbolizovat pět hvězd, které se prý objevily nad místem umučení nejznámějšího českého světce.

Stejně tak i ostatní čísla mají podobně „oficiální“ vysvětlení – třeba číslo deset má symbolizovat deset božích přikázání. Santini projektuje kostel na Zelené hoře na přání VÁCLAVA VEJMLUVY (1670 –1738), tehdejšího opata cisterciáckého kláštera ve Žďáru nad Sázavou.

Oficiálním důvodem výstavby má být oslava domnělého zázraku souvisejícího s Nepomuckým – jeho údajný neporušený jazyk je totiž v roce 1719 nalezen v pražské svatovítské katedrále (ve skutečnosti jde o část Janovy mozkové tkáně – pozn. red.).

Ale je opravdu vše tak jednoduché?

Půdorys kostela na Zelené hoře připomíná dokonalý tvar takzvaných fraktálů, vytvořených moderním počítačem!

TAJEMSTVÍ ČÍSEL

Podle numerologie, tedy nauky o číslech, která vychází z kabaly, je prý pětka symbolem tajných nauk, kříže a pyramid. Údajně je také číslem harmonie přesahující lidskou dovednost. Desítka, náležející hebrejskému písmenu jod, je prý posvátným a dokonalým číslem, ve kterém jsou podle kabaly obsažena všechna čísla – přeneseně celý vesmír.

Dvanáctka je potom mimo jiné symbolem Země a věčně se opakujících cyklů (dvanáct hodin, měsíců atd. – pozn. red.). Chtěl nám snad Santini touto hrou čísel něco naznačit? Říká se totiž, že pod církevní stavbou je ukryt jakýsi vzácný předmět, na nějž prý tajné symboly v kostele a okolí upozorňují.

Podle některých teorií je budování kostela kvůli uctění Nepomuckého jen zástěrkou, která má zamlžit ukrytí jakéhosi předmětu v útrobách Zelené hory!

KDE SE VZALY FRAKTÁLY?

Celý areál kostela sv. Jana Nepomuckého je z půdorysu tvořen dokonalou soustavou soustředných konstrukčních kružnic, v jejichž středu se nalézá centrum kostelní stavby. Šokující je, že při pohledu svrchu se objevují podivné souvislosti.

Celá konstrukce a tvar kostela připomíná fraktály (přesné geometrické obrazce s opakujícími se prvky – pozn. red.). Přitom se uvádí, že dokonalá znalost fraktálů pochází teprve z 20. století! Vzniká totiž na základě rozvoje moderních matematických modelů a výkonných počítačů.

Zdá se, že Santini je možná znal již v roce 1719! Kružnice, podle kterých Santini projektuje stavbu, připomínají kruhy na vodě, vzniklé po narušení hladiny vhozeným kamenem.

Ty tvoří jakýsi vzor, kterým se v stejnorodém prostředí šíří vlny mnoha druhů energie (například zvuku – pozn. red.). Může to být jen náhoda?

Mají kostel sv. Jana Nepomuckého a jeho ambit (tedy ochoz) tvar hvězd z nějakého skrytého důvodu?

VLASTNOSTI PODOBNÉ PYRAMIDÁM?

Pod kopcem se má prý skrývat tajemný předmět, který vyzařuje ohromnou energii, jež dokonalé a geniálně propočítané tvary kostela a ambitu ještě zesiluje. Nesmysl? A co souvislost konstrukce kostela se znalostmi fraktálů a kruhového vlnění, které v době baroka předbíhají běžné vědění?

Možná údajnou energii vyzařuje Zelená hora. Jakousi energii v kostele potvrzují i mnozí senzibilové, ale existují pro ni i pádnější indicie. Proč se těla některých mnichů, pohřbených v kryptě pod areálem kostela nerozkládají, ale jsou nalezena nezvykle vysušená?

Podobné vysychání je potvrzeno mnoha experimenty z vnitřku pyramid! Možná zde tedy působí něco obdobného jako údajná pyramidální energie.

Zvláštní shodou okolností je také fakt, že i v pyramidách stejně jako v kostele sv. Jana Nepomuckého hraje číslo pět významnou roli – mají pět vrcholů!

Geniální tvar stavby zřejmě zesiluje údajnou energii předmětu, který se může skrývat pod povrchem svatostánku… Upozorňují na záhadný objekt symboly na výzdobě kostela?

ZAPOVĚZENÉ ZNALOSTI

Možná tajemnou sílu „produkuje“ sám kostel! Dokonale propočítaný tvar vnitřku chrámu disponuje nejen výbornou akustikou, ale díky přesně rozmístěným oknům a jejich tvaru je chrám precizně osvětlen denním světlem.

Znal snad Santini tradiční čínské učení feng-šuej, jehož cílem je harmonické proudění údajné energie v prostoru? Právě dokonalé osvětlení je pro feng-šuej klíčové. Souvislost je však jen těžko uvěřitelná, neboť v 18.

století je Čína izolovanou zemí, ze které do Evropy neproniká příliš informací! Čerpal Santini své znalosti z archivů tajných organizací, nebo se zde jen uplatnily jeho geniální schopnosti?

DOKONALOST Z JINÉHO SVĚTA?

Uprostřed kostela máme pocit, že se zde můžeme „dotknout světla“. Je to dojem, který nejde vyjádřit slovy. Mojmír Horyna tvrdí: „Prostor, který byl architektonicky konstituován v interiéru zelenohorského chrámu, má zvláštní a jen stěží popsatelnou povahu.

Jde o prostor rozestřený do nekonečna, hmotou nevymezovaný (…)

Jeho uměleckým obsahem je pak zjevná prezentace nekonečného v konečném.“ Proč v jiných církevních stavbách nemáme tento pocit? Jde o genialitu stavitele, anebo se zde setkáváme s uplatněním jakýchsi tajných znalostí, které přesahují naše vědomosti a mají připomínat nekonečnost kosmu?

Možná s tím souvisí následující událost…

Sochy andělů na hlavním oltáři nesou nebeskou klenbu. Naznačují nám snad, co je zač tajemný předmět pod kostelem?

TROCHU JINÍ ANDĚLÉ

Podle starých kronik padá z nebe v červnu 1619 na svah vrchu Odrance (asi 14 kilometrů severovýchodně od Žďáru nad Sázavou – pozn. red.) jakýsi zářící předmět. Podle umírněných tvrzení se zřejmě jedná o meteorit.

Ale podle některých záhadologů má jít o UFO, které bylo později ukryto pod kostelem sv. Jana Nepomuckého. Co tomu může nasvědčovat? První indicií je pověst o jakémsi obřím „andělu“, který má prý žít v době po dopadu záhadného tělesa ve žďárském klášteře.

Byl to snad přerostlý člověk, anebo návštěvník z vesmíru? Vesmírné hypotéze však nahrává i několik dalších indicií!

CO PŘILÉTLO Z NEBE?

Nad hlavním oltářem kostela vidíme sošky tří andělů, kteří nesou nebeskou klenbu s hvězdami. Je to symbolické ztvárnění nebes, nebo jde o tajný symbol pro zasvěcené, že místo je spjato s vesmírem? I socha Víry, která hledí směrem k nebi, může symbolizovat ten samý fakt.

Velmi zajímavé je také střídání zlatých hvězd s hvězdami tmavými. Mají snad naznačovat polaritu světa? Podle čínské filozofie celý vesmír prostupují dvě navzájem opačné síly – „temný“, pasivní jin, a „světlý“, aktivní jang. Nové vědecké objevy kupodivu dávají této teorii za pravdu. Vždyť světlo hvězd doplňuje temná hmota a černé díry, které světlo pohlcují, v protikladu k protonu existuje opačně nabitý elektron atd. Je pod kostelem ukryto cosi nepozemského?

Snad jen meteorit, možná však něco mnohem tajemnějšího.

NEPROZRAĎME NIC, CO VÍME

Je Santini členem některého z tajných spolků? Zřejmě ano! Vždyťprvní známé organizace svobodných zednářů (jedna z tajných organizací – pozn. red.) vznikají právě za Santiniho života (např. v Anglii v roce 1717 – pozn. red.).

Původně jsou to profesní sdružení stavitelů, kameníků a zedníků. A Santini se přece jako architekt v tomto prostředí pohybuje. Je jedním ze zednářů? Čerpá právě odtud své šokující znalosti? Zároveň je inteligentním člověkem, který v myšlení překračuje horizont své doby, což je pro zednáře běžná charakteristika.

Podobné rysy má také opat Václav Vejmluva, který je vzdělaným a dobrosrdečným mužem. Ukryli snad oba muži do tohoto kostela své tajné znalosti?

MYSTÉRIUM TEMPLU

Vejmluva je na některých obrazech namalován s podivnými, nepřirozenými gesty svých paží. Možná ukazuje cosi svým následovníkům, kteří znají „řeč“ tajných symbolů. Domluvili se snad opat a stavitel na ukrytí jakéhosi předmětu pod kostelem, anebo ho zde jen hledali?

Pokud opustíme vratkou půdu domněnek o předmětu z hvězd, vynoří se před námi přijatelnější řešení. Podle některých tvrzení má Zelená hora souvislost s templáři. Bohatí rytíři Templu prý po zrušení řádu schovávají na mnoha místech své ohromné poklady – jeden z nich údajně do Zelené hory.

Proč se o templáře Santini i Vejmluva velmi zajímají? Podle některých názorů jsou templáři vlastně předchůdci části pozdějších tajných organizací…Patřili do nich i oba muži? Vždyť například řád cisterciáků, ve kterém působí opat Vejmluva, je se zrušenými templáři spřízněn.

POKLAD NA CESTĚ Z MĚSTA?

Pomocí mapy České republiky objevujeme zajímavou věc. Žďár nad Sázavou leží na trase, kudy by mohli templáři odvážet svůj majetek z tehdejšího hlavního sídla v Praze směrem ke svým moravským državám.

Pod kostelem se má podle umírněné teorie nacházet templářský poklad, podle odvážnějších úvah dokonce archa úmluvy nebo svatý grál (bájné předměty, o nichž existují různé teorie, co se týče jejich vzhledu a účelu – pozn. red.).

Oba tyto předměty mají totiž templáři kdysi vlastnit. Jsou snad schované pod žďárským kostelem? To by pak možná vysvětlovalo silnou energii, údajně vyzařující z kostela. Existence rozsáhlého podzemí pod kostelem však zatím není dokázána.

POSLEDNÍ DÍLEK MOZAIKY

Pentagram, v jehož tvaru je postaven kostel, je symbolem pěti elementů (pevného skupenství, kapaliny, plynu, plazmy a jednoho tajemného elementu – pozn. red.)?

Můžeme z toho faktu zjistit podstatu celého tajemství? I podle průvodkyň jsou v historii kostela mnohá bílá místa, která nejsou dosud rozluštěna. Svou reportáž končíme nedaleko kamenné desky, zakrývající vchod do kostelní krypty.

Na jejím povrchu vidíme pravidelný kříž s rozšířenými konci – templářský kříž! Vyluštíme někdy vaši šifru, pane Santini?

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
reklama
Další články z rubriky konspirace Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články

V pravěku to bez „ostrých loktů“ nešlo
21stoleti.cz

V pravěku to bez „ostrých...

Nejnovější archeologický průzkum dokazuje, že v...
Podaří se jí už odrazit ze dna?
nasehvezdy.cz

Podaří se jí už odrazit ze...

Průšvihářka Dominika...
Domácí Míša řezy
tisicereceptu.cz

Domácí Míša řezy

Kakaový piškot s tvarohovým krémem a...
Dny otevřených ambulancí pro pacienty s lupénkou online
epochaplus.cz

Dny otevřených ambulancí pro...

Lupénka není pouze kosmetickou záležitostí,...
V liberecké zoo jsou prvně k vidění kriticky ohrožení gekoni modří
epochaplus.cz

V liberecké zoo jsou prvně k...

Zoo Liberec začala s chovem vzácných gekonů...
Čas mé city nezměnil
skutecnepribehy.cz

Čas mé city nezměnil

Doufala jsem, že už tu...
Mallorca akné a faraonova kletba: Jak přežít dovolenou ve zdraví
panidomu.cz

Mallorca akné a faraonova...

Zařídit si před cestou včas všechna potřebná...
PRU58 lehce otevřelo
iluxus.cz

PRU58 lehce otevřelo

Po předlouhých měsících se sen stal...
Chce společný přírůstek s Forejtem?!
nasehvezdy.cz

Chce společný přírůstek...

Svou lásku k sympatickému...
Křídlová dveřní klasika
rezidenceonline.cz

Křídlová dveřní klasika

Hodí se všude, kde máme na otevírání tohoto typu dveří...
Superschopnosti, které pomáhají zvířatům přežít
epochalnisvet.cz

Superschopnosti, které pomáhají...

Každé zvíře se snaží přizpůsobit prostředí, ve...
Komáří vížka: Zbavuje splínu a působí jako afrodiziakum?
epochanacestach.cz

Komáří vížka: Zbavuje splínu...

Na Komáří hůrku nebo...