Skip to content

Modrovous: Oběť černé magie, nebo šílenec?

Urozený šlechtic, jehož radám naslouchá i samotný král Francie. Učenec a vojevůdce, spolubojovník Johanky z Arku. Baron Gilles de Rais je historickou postavou, která se zapsala do evropských dějin. Z významné osobnosti a opěvovaného hrdiny se ovšem znenadání stává brutální masový vrah.

Alespoň takové jsou závěry církevního soudu. Co stálo za jeho přeměnou, pokud k ní skutečně došlo? Podle pověstí prý hamižný šlechtic uzavřel smlouvu s ďáblem. Mohl být baron de Rais, přezdívaný Modrovous, obětí černé magie, intrikánské církve, nebo to byl extrémně krutý, vraždící šílenec?

Okolím západofrancouzského zámku Tiffauges obchází smrt a hrůza. Vesničané se k němu bojí jen přiblížit a se zděšením si šeptají o hrůzách, které se v jeho zdech mají odehrávat. Mnoho z dívek či chlapců, kteří do zámku vkročili, už nikdy nikdo neviděl.

Co se s nimi stalo? Zámecký pán GILLESDE RAIS (1404 – 1440) je prý sám ďábel a jeho řádění je třeba udělat přítrž! Do boje s údajnými temnými silami se vkládá církev. Přiznání ke zločinům, které při následném soudním procesu zazní, je tak strašné, že je téměř nemožné mu uvěřit.

Muž, jenž má mít na svědomí tolik životů, prý skutečně nemůže být nikdo jiný než ďábel!

SPASITEL FRANCOUZSKÉHO KRÁLE

Gilles de Rais je jedním z nejbohatších šlechticů možná i celé Evropy. Mimo své bohatství ovšem oplývá i neobvyklou inteligencí. Studuje staré jazyky, historii, filozofii… Zajímá se také o umění a sám píše divadelní hry.

Vzdělání, kterého se mu dostalo, ho předurčuje k významné kariéře. Jako šestnáctiletého jej přiměli k uzavření sňatku s bohatou sestřenicí CATHERINE DE THOUARS(† 1462), čímž se jeho už tak dost rozsáhlý majetek ještě více rozrostl.

Je to ten důvod, proč manželské soužití nevydrží ani pět let? Nebo je de Rais homosexuálem se sadistickými sklony, jak spekulují některé historické prameny?

Od své manželky odchází do středofrancouzského Chinonu a nabízí služby svému budoucímu králi KARLOVI VII. (1403 – 1461). Následník trůnu je takřka bez jakýchkoli finančních prostředků, a tak je pro něj bohatý šlechtic nabízející pomoc doslova spásou.

De Rais dává dohromady vojsko a z vlastní kapsy financuje francouzskou armádu i budoucího krále.

Jaké zrůdnosti se asi odehrávaly ve zdech zámku Tiffauges? Má zde docházet k brutálním vraždám i k vyvolávání ďábla.

PANNA ORLEÁNSKÁ JE PRO NĚJ SVĚTICÍ

Francií a Anglií otřásá tou dobou stoletá válka (1337 – 1453) a obě země vysává fi nančně i na lidských životech. Náhle se však u francouzského královského dvora zjevuje sedmnáctiletá prostá vesničanka, která tvrdí, že pomůže zemi k vítězství.

JOHANKAZ ARKU (1412 – 1431) prý slýchá hlasy z nebes a ty ji nabádají, aby zachránila Francii a dopomohla novému králi k jeho korunovaci.

Karel VII. je však skeptický a dívce nevěří. Co přimělo barona de Rais, aby se postavil na stranu neznámé dívky a přiměl následovníka vyslyšet ji? Karel opravdu dává na de Raisovu radu, a tak je s pomocí nevzdělané venkovanky, která dokáže dobýt Orléans, v roce 1429 korunován v Remeši králem.

Gilles de Rais je jmenován maršálem a je pověřen, aby se stal „ochráncem“ Johanky, přezdívané nyní Panna orleánská. Zcela uchvácen její osobností stává se jejím věrným opatrovníkem, učitelem i přítelem.

PROČ KRÁL NEHNUL ANI PRSTEM?

Další snahy Johanky z Arku o záchranu Francie a vyhnání Angličanů ovšem vycházejí nazmar. Karel VII. je spokojen se svou korunovací a tím pro něj Panna orleánská ztrácí význam.

Při hájení francouzského města Compiègne proti anglickým útokům je Johanka 23. května 1430 zajata burgundským vojskem, které bojuje na straně Angličanů. Oddaný de Rais se ji prý snaží zachránit, a má se mu dokonce podařit dostat se až za hradby francouzského města Rouen, kde je nyní Johanka držena.

Bez pomoci krále zde však zůstává bezmocný. Proč se král odmítá angažovat při Johančině záchraně? Nereaguje dokonce ani tehdy, když mu Burgunďané nabízejí dívku vydat, pokud jim zaplatí výkupné. Její zatčení jako by mu přicházelo vhod.

Začal se snad obávat její stále rostoucí popularity v zemi? Příležitost odstranit Pannu orleánskou si ovšem nenechávají ujít Angličané a dívku odkupují. Církevní soud pak odsuzuje Johanku coby čarodějnici a kacířku k trestu smrti.

Tak je 30. května 1431 devatenáctiletá Panna orleánská upálena (o čemž existují ovšem i jiné teorie).

Je Panna orleánská světice, nebo čarodějnice? Králi sice pomohla ke korunovaci, ale tím pro něj její úloha ve francouzských dějinách končí.

ZRADIL BŮH SVOJI SLUŽEBNICI?

Zdrcený Gilles de Rais pokládá královu lhostejnost za zradu a jak je mu dříve oddán, tak silně ho nyní nenávidí. Nastal právě zde přelom v de Raisově osobnosti? Dříve velmi zbožný a ve společnosti oblíbený a vyhledávaný baron se stahuje do ústraní.

Je snad rozhořčen i na Boha, který nechal svou služebnici odsoudit a upálit? Uzavírá se na jednom ze svých mnoha zámků, Tiffauges, a údajně se zcela odklání od Boha na druhou stranu – na stranu ďábla.

Jeho hlavní činností se nyní stává studium okultních věd a černé magie. Čeho se ale tímto způsobem snaží dosáhnout? Bohatství? Pomsty? Nebo má jít o projev jeho nenávisti k Bohu a k církvi, která „zavraždila“ jeho drahou přítelkyni?

Právě někdy v tuto dobu se z urozeného a dosud všemi váženého šlechtice údajně stává ďáblův služebník.

ODMÍTNUTÁ PŘÍLEŽITOST K POMSTĚ

Ještě jednou se de Raisovi naskýtá příležitost pomstít smrt Johanky z Arku a navrátit se ke dvoru a francouzskému králi.

Jeho bývalý přítel Karel VII. totiž žádá de Raise o pomoc při bojích proti Burgunďanům, kteří kdysi Johanku zajali a prodali Angličanům. Proč ale de Rais této příležitosti nevyužije? Je snad tehdy už natolik posedlý černými silami, že nemá sebemenší zájem o okolní svět, ani pokud se jedná o pomstu jeho dávné přítelkyně?

Odmítá králi pomoc s tím, že na boje už nemá dostatek potřebných financí. Když mu pak Karel VII. coby odpověď posílá značnou sumu peněz, de Rais je pohrdavě prohýří na okázalé hostiny a zábavy. Tím si ovšem panovníka znepřátelí, což pro něj bude mít v budoucnu fatální následky.

Bohatý baron de Rais finančně podporuje Karla VII. a jeho armádu. Jak se mu ovšem král odvděčí, až se v budoucnu sám dostane do úzkých?

KUDY VEDE CESTA K ÚSPĚCHU?

Umění, věda, a především alchymie a snahy o získání kamene mudrců a věčného života stojí barona téměř celé jeho jmění. Na vině je jistě i celá řada šarlatánů, kteří slibují baronovi vyrobit spoustu zlata, ale jen co se sami obohatí, záhy mizí.

Baron de Raistak postupně přichází o svůj rozsáhlý majetek a nakonec je nucen začít prodávat i svá četná panství. Pak ale do jeho služeb přichází tajemný italský alchymista a černokněžník FRANCESCO PRELATI, který prý zná zaručenou cestu k úspěchu.

Tak spolu údajně po nocích pořádají černé mše, během nichž mají obětovat satanovi malé chlapce, které ještě před zabitím de Rais znásilní. Tento akt má prý zvýšit baronovu sílu. Může ale vzdělaný baron něčemu takovému věřit?

Ani dnes není možné říci, zda šlo o rituální vraždy (pokud k nim vůbec docházelo), nebo se u hraběte projevily sklony k sadismu, a vražděním tak uspokojoval zvrhlé sexuální choutky. Není možné, že je de Rais jen loutkou v rukách Prelatiho, který barona dokonale ovládá?

Který z těchto dvou mužů může být skutečným iniciátorem všech těch hrůz?

DĚTI MIZÍ A STRACH NARŮSTÁ

Podivínskému chování výstředního šlechtice zpočátku nevěnuje nikdo příliš velkou pozornost. Nikomu nepřipadá podezřelé, proč má baron ve svých službách až nezvykle mnoho dětských pážat a panošů a proč zaměstnává spousty alchymistů či údajných mágů a kouzelníků.

Kam ale mizí malá pážata? A skutečně se zámkem po nocích line zápach páleného masa? Všude tam, kde se baron de Rais zjeví, začínají záhadně ubývat děti, a to především malí chlapci. Baron je prý nejprve „kupuje“ od chudých rodičů se slibem, že je u sebe zaměstná a dobře se o ně postará.

O dětech už ale nikdy nikdo neslyší. Vesničané tak začínají mít z barona hrůzu a varují své děti, aby se k zámku nepřibližovaly. Baronovi pak možná nezbývá nic jiného, než děti začít krást. V tom mu mají pomáhat jeho pobočníci ROGERDE BRICQUEVILLE a GILLESDE SILLÉ, sluhové HENRIET a POITOU, ale především údajná čarodějnice MEFFRAYE.

POSLEDNÍ SLOVO MÁ KRÁL

Co vlastně vede k zatčení barona de Rais? Kupodivu to není tajemné mizení dětí z jeho okolí, ale majetkové spory. Již zchudlý baron totiž rozprodává svá sídla a jeho panství Saint Etienne kupuje jistý GUILLAUMEDE FERRON, správce pokladu bretaňského vévody Jana V.(1389 – 1442).

Ten se do zámku okamžitě stěhuje, ale již nezaplatí. Rozlícený de Rais proto vtrhne se svými vojáky do kostela náležejícího k panství, kde právě slouží mši Guillaumův bratr, kněz JEANDE FERRON. Kněze zajme.

Vtrhnout do kostela a přerušit mši je ovšem těžký zločin. JEANDE MALESTROIT, biskup z Nantes, proto vzápětí proti baronu de Rais, který si dovolil znesvětit chrám Boží, zahajuje vyšetřování. Dělá si snad někdo zálusk na baronův majetek?

Lidé pracující pro biskupa sbírají svědectví očerňující de Raise a záhadné mizení malých dětí jim přichází náramně vhod. Nejsou ale tato svědectví vynucená, nebo zaplacená?

Konečné rozhodnutí vydává 15. září 1440 až francouzský král Karel VII. Bohatý baron Gilles de Rais mu možná byl kdysi užitečný, ale zchudlého šlechtice už k ničemu nepotřebuje. Bude tedy postaven před soud a souzen.

Církevní proces s de Raisem se kupodivu nezabývá únosy a vražděním dětí, ale jeho údajnou službou ďáblu.

MUČENÍ DONUTÍ MLUVIT KAŽDÉHO

Čarodějnictví, rituální vraždy, sodomie, urážka církve… z těchto a dalších hříchů je de Rais obviněn. On však svou vinu popírá.

Jak bývá v takových případech v 15. století zvykem, následuje kruté mučení. A hříšník najednou obrací a ke všemu se veřejně přiznává. Po dobu téměř pěti let prý vraždil malé děti – každý večer jedno. Nejprve je prý mučil a znásilňoval.

Často prý ještě souložil s jejich mrtvými těly, která potom obětoval satanovi a pálil je ve svém krbu. Uřezané hlavy si schovával do své zvrhlé sbírky a pořádal soutěže krásy, kdy z hlav vybíral nejkrásnějšího „andílka“, jak zavražděným dětem říkal.

Baron údajně při svém přiznání zachází do těch nejmenších podrobností a lidé v soudní síni omdlévají hrůzou. Jsou však baronova přiznání skutečná, nebo jen podlehl bolestivému mučení, které ho donutilo přiznat se i k tomu, co nespáchal?

CO JE HORŠÍHO NEŽ VRAŽDĚNÍ DĚTÍ?

Při prohlídce zámku Tiffauges je prý nalezeno zkrvavené dětské oblečení a ohořelé zbytky dětských kostí. To má být jasný důkaz baronových zločinů. V historických pramenech se uvádí 140 dětských obětí, ale není prý vyloučeno, že se mohlo jednat až o tisíce mrtvých.

Ještě větším hříchem než vraždění dětí je ovšem pro církev údajné uctívání ďábla. Za to má být také baron nakonec vyloučen z církve a odsouzen k smrti. Rozvzpomněl se snad náhle Gilles de Rais na dávné časy, kdy býval zbožným mužem?

Prosí o smilování, a tak je mu nakonec dovoleno pokání a vyloučení z církve je ušetřen. Smrt ho však nemine. Ještě na šibenici baron údajně lituje svých hříchů a prosí o odpuštění: „Vy, rodiče těch, které jsem tak krutě usmrtil!

Dejte mi rozhřešení ve vašich modlitbách!“

Teprve šestatřicetiletý Gilles de Rais je 26. října 1440 oběšen a následně je jeho tělo spáleno na hranici.

Krátce po baronově popravě je jeho honosný zámek Tiffauges zbourán. Trosky zde dodnes zůstávají jako memento dávných hrůz.

KDO ZE SMRTI VYTĚŽIL NEJVÍC?

Smrti v plamenech neunikli ani pomocníci Henriet a Poitou, kteří baronovi údajně děti sháněli. Jak se ale podařilo uprchnout jeho ostatním přisluhovačům, kteří měli ve vraždění také prsty? Černokněžník Francesco Prelati, jenž měl být souzen hned po baronovi, se prý svým svědectvím nejvíce přičinil o popravu barona de Rais.

Potom získává svobodu a také novou službu u vévody JANA V. BRETAŇSKÉHO, který bezmezně touží získat tajemství výroby zlata. Jemu rovněž připadá všechen majetek popraveného šlechtice. Byl to snad právě tento vévoda, kdo byl v pozadí rozpoutání celé aféry a následné popravy barona de Rais?

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
reklama
Další články z rubriky magie Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články

Vykašlal se na mě v nejhorší chvíli
skutecnepribehy.cz

Vykašlal se na mě v nejhorší...

Padouch, lotr, odporný...
Originální zázrak moderní architektury
rezidenceonline.cz

Originální zázrak moderní...

Uměleckým dílem v každém smyslu lze nazvat rezidenci,...
Chyť si mě, jsem tvoje zlatá rybka!
nasehvezdy.cz

Chyť si mě, jsem tvoje...

Je krásná, je úspěšná, je za...
Chytil se zbojník Oleksa Dovbuš do pasti?
epochalnisvet.cz

Chytil se zbojník Oleksa...

Mnoho let žije v Pečenižynu u Kolomyje (na...
Kdo z známých herců málem zemřel při natáčení?
epochaplus.cz

Kdo z známých herců málem...

Herectví není zrovna jednoduchá...
Perseidy: Letní nebeské divadlo
epochaplus.cz

Perseidy: Letní nebeské...

„Padá hvězda, něco si přej!“ Toto...
Moderní technologie chrání kulturní památky
21stoleti.cz

Moderní technologie chrání...

Národní muzeum v Praze, hrad a zámek v Českém...
Florentýnky
tisicereceptu.cz

Florentýnky

Původ mají v Itálii, příprava je rychlá a jsou...
Mariánské Lázně: Město hudby, kde vám zazpívá i fontána
epochanacestach.cz

Mariánské Lázně: Město hudby,...

Ten, kdo přijede do...
Nejlepší řízek na světě
panidomu.cz

Nejlepší řízek na světě

Samozřejmě řeknete, že ho uměla vaše maminka nebo...
Došlo na dobře utajený rozchod?
nasehvezdy.cz

Došlo na dobře utajený...

S MATĚJEM MATUŠKOU (41)...
Unikátní track day na Red Bull Ringu
iluxus.cz

Unikátní track day na Red...

V pátek, 20. srpna 2021, se na rakouském...