reklama
6. července 1973: Začne krvácet socha Panny Marie v klášteře Yuzawadai v japonské Akitě.
Domů     Náboženství a okultismus
5x starozákonní proroctví: Města, která nepadla, i hladomor, který přišel
Jiří Nechanický
od Jiří Nechanický 10.6.2022
798
Ezekiel

Řada lidí věří, že Bible obsahuje nespočet proroctví a hledají na jejích stránkách potvrzení uplynulých událostí. Některé z nich se opravdu odehrají, jiné upadnou v zapomnění.

Věřící jsou přesvědčení, že Bible je božím slovem a že je v ní vepsaná budoucnost. Podle historiků je naopak Bible lidským výtvorem, a tak ani její předpovědi nemohou být stoprocentní.

Vždyť mýlit se je lidské. A bibličtí proroci jsou také jen lidé.

Ezekiel Daniel Jeremjáš Josef Izajáš Lýsandros

1.

Město mělo padnout, stojí ale dodnes

Předpověděl: Ezechiel

Proroctví: Týr bude proměn v prach

Verdikt: nevyplněno

„Jsem proti tobě, Týre, přivedu na tebe mnohé pronárody, jako když moře přivádí svá vlnobití,“ zní podle proroka Ezechiela boží slova. V knize Starého zákona pojmenované podle něj najdeme varovná slova ve 26. kapitole.

Hospodin skrze Ezechiela fénickému městu Týru slibuje nevyhnutelnou zkázu. Městské hradby a věže mají padnout a rozpadnout se v prach, který bude smeten. „Hle, od severu přivádím na Týr Nabukadnezara, krále babylónského, krále králů, s koni, vozy a jezdci, a shromáždění početného lidu,“ je Týr varován zcela konkrétní vizí. Jak je to ale s útokem na město doopravdy?

Holá skála se nekoná

Ezechiel, o kterém máme zprávy jen z Bible, působí jako prorok asi od roku 592 před naším letopočtem. O sedm let později se Týr opravdu nachází v babylónském obležení. Zhruba v tuto dobu tedy kniha zřejmě vzniká.

Proroctví se ale v drtivé porážce fénického města mýlí. Není proměněno v holou skálu, ani není veškerý jeho lid povražděný mečem. Nabukadnezar (?–562 př. n. l.) Týr nezíská a město se vzchopí i po dobytí Alexandrem Velikým (356–323 př. n. l.).

Ezechiel Týru prorokuje věčný zánik. Město však stojí dodnes.

Daniel

2.

Dějiny v očích proroka Daniela

Předpověděl: Daniel

Proroctví: posloupnost říší

Verdikt: vyplněno

Danielův prorocký sen odhaluje tok dějin ve čtyřech etapách. Znázorňuje je veliká socha a kovy, z nichž je skuta. O několik let později se prorokovi zdá obdobný sen, tentokrát však fáze historie představují čtyři veliká zvířata.

„Hlava té sochy byla z čistého zlata, hruď a paže ze stříbra, břicho a boky bronzové, stehna železná a nohy zčásti železné a zčásti hliněné,“ praví Daniel v druhé kapitole stejnojmenné biblické knihy. Popisuje, jak náhle kámen zasahuje sochu do nohou a všechno železo, hlína, bronz, stříbro i zlato se rozpadnou a zmizí beze stopy. Které události tak Daniel předpoví?

Rozpadne se socha, zmizí říše

Zlatá hlava je podle Daniela král Nabukadnezar v čele Babylonské říše. „Po tobě ale povstane jiné království, slabší než to tvé,“ říká prorok babylonskému králi a správně tak předpoví Médoperskou říši symbolizovanou stříbrnou hrudí.

„Po něm třetí království, bronzové, které ovládne celý svět,“ popisuje Daniel nástup Řeků a Alexandra Velikého. Řekové jsou skutečně pro svou výzbroj přezdíváni bronzoví vojáci. Poslední přijde říše se silou železa.

„Železo totiž vše rozbíjí a drtí, a jako železo vše rozbíjí, tak bude i ono království vše rozbíjet a ničit Římskou říši,“ tvrdí Daniel a vystihuje tak éru útlaku. Podle proroka již nepovstane moc, která spojí všechny národy, i když se o to mnohokrát někdo bude snažit. Předpověď platí dodnes.

Jeremjáš

3.

Když prorok vidí rudě

Předpověděl: Jeremjáš

Proroctví: zničení Babylonu Médy, zkáza světa

Verdikt: nevyplněno

„Naostřete šípy, chystejte štíty! Hospodin vzbudí ducha médských králů, protože hodlá uvrhnout Babylon do zkázy. A Hospodinova pomsta bude pomstou za jeho chrám!“ vidí budoucnost Jeremjáš, který svou dráhu započne asi v roce 627 před Kristem.

Pokud však Bůh plánuje zničení Babylonu, neshodují se jeho vize s Jeremjášovým proroctvím.

Duch králů zůstal spát

Přestože má prorok plnou hlavu děsivých událostí i pomsty za pád Jeruzaléma způsobený Babyloňany, proroctví z roku 587 před naším letopočtem se nenaplní. Médové sami jsou do pár let poraženi Peršany a Babylon se jim již nikdy nepodaří dobýt a srovnat ho se zemí.

Přestože Babylon ovládnou Peršané, Jeremjáš neodhadne ani konec města. „A tak, hle, přicházejí dny, kdy ztrestám modly Babylonu. Celá jeho země se bude stydět a všichni v něm padnou skoleni,“ praví prorok, ale Peršané do města pronikají výjimečně bez krveprolití.

Josef

4.

Mistr prorockých snů

Prorok: Josef

Proroctví: o sedmi letech bídy

Verdikt: vyplněno

Podle Bible je Josef jedním z 12 synů izraelského patriarchy Jákoba a současně předkem dvou izraelských kmenů. Vyprávění o Josefovi, jeho nesnadném životě i schopnosti vykladače snů najdete v první biblické knize Genesis.

Obdobný příběh můžeme dokonce najít kupříkladu i v Koránu. Takovou moc má Josef, všeobecný symbol spravedlnosti. Josefa lze označit za „mistra snů“. Od dětství se mu totiž zdají prorocké sny, které ho ale znepřátelí s jeho bratry a vyženou jej z domu.

Po čase si však díky nim nejen zachrání život, ale stane se jedním z nejmocnějších mužů Egypta.

Dobře mířená rada

Egyptský faraon má sen, se kterým si jeho vykladači nevědí rady. A právě Josef mu jej přesvědčivě vyloží. „Z Nilu vystoupilo sedm krásných a vykrmených krav a za nimi sedm šeredných a vyhublých.

Ty ošklivé pak sežraly ty krásné,“ vypráví faraon a zmiňuje i druhý sen o sedmi krásných klasech pohlcených klasy sežehlými. Josef ve snech rozezná budoucnost Egypta. Po sedmi bohatých a plodných letech přijde sedm let bídy.

Faraon tak na Josefův popud začne plnit sýpky na horší časy. Po sedmi letech se ukáže, že poslechnout Josefovu radu bylo správné rozhodnutí. Egypt zasáhnou roky sucha, země je ale na hubená léta připravená.

Izajáš

5.

Utopické spojenectví rozdílných zemí

Předpověděl: Izajáš

Proroctví: Nil vyschne, ale zavládne mír

Verdikt: nevyplněno

Spojenectví Egypta, Izraele a Asýrie. To předpovídá Izajáš, prorok, v jehož žilách údajně koluje krev králů. Vše má začít zkázou Egypta, kde vyschne životadárný Nil. Bůh prý ale ukáže svou milosrdnost a Egypt spasí spojením s dalšími dvěma zeměmi pod společnou vírou v Hospodina.

„V onen den povede silnice z Egypta do Asýrie, takže Asyřané budou chodit do Egypta a Egypťané do Asýrie a Egypťané budou uctívat Hospodina spolu s Asyřany. V onen den vytvoří Izrael s Egyptem a Asýrií trojici,“ hovoří Izajáš o vytouženém spojení, ale hluboce se mýlí.

Mezi Egyptem a Asýrií se vedou spory a války, ke spojenectví s Izraelem nikdy nedojde. Všechny země si ponechají i své bohy.

Foto: Creative Commons, volná díla, neznámí autoři
Lokalita:
reklama
Související články
od Pavel Polcar 5.7.2022 45
Zhruba v 15. století se ve Francii a Německu vyskytoval vskutku podivný fenomén, a to především u řádových sester. V kronikách se mluví o nejpodivnější epidemii všech dob. Vše údajně začalo u jedné jediné ženy, která z ničeho nic začala mňoukat. Postupem času se k ní přidávají další a další, přičemž mňoukají každý den po […]
od Pavel Polcar 4.7.2022 1.6tis
Nikde v Bibli o nich nenaleznete ani zmínku, přesto byla ve své době ortodoxní židovská sekta známá jako Esejci velmi uznávaná. Jedná se o společenství lidí, kteří měli svá vlastní pravidla a byli silně vzdělaní v astronomii, léčitelství a tajných naukách. To je však jen zlomek toho, co podle legend uměli. Boží, nebo ďáblovy děti? […]
od Dalibor Vrána 3.7.2022 2.3tis
5. srpna 2011 se dvanáctiletý Dale Ostrander ocitá na 25 minut pod hladinou ledového Pacifiku. Když ho záchranáři konečně nachází a vytahují na břeh, nedýchá a jeho srdce nebije. V nemocnici je uveden do umělého spánku, vyhlídky nejsou dobré. Předpokládá se, že mu po takové době bez kyslíku odumřel mozek. Po čtyřech dnech se ale […]
od Jiří Nechanický 2.7.2022 1.7tis
Badatelé v poslední době hledají na stranách Bible důkazy přistání UFO na Zemi. Verše první kapitoly knihy proroka Ezechiela z 6. století před naším letopočtem mluví záhadně: „Viděl jsem, jak se přihnal bouřlivý vítr od severu, veliké mračno a šlehající oheň; okolo něho byla zář a uprostřed ohně jakýsi třpyt oslnivého vzácného kovu.“ Boží zjevení, nebo UFO? Ezechiel […]
od Jiří Nechanický 1.7.2022 864
Kniha Zjevení dráždí lidskou fantazii odedávna. Mnozí v ní spatřují reálnou vidinu přicházejícího konce pozemských časů, který proběhne divoce a nemilosrdně. Mohutný konec světa nás ale čekal podle vykladačů již mnohokrát. Kde se skrývá pravda? Zjevení Janovo neboli Janova Apokalypsa je nejslavnější a zároveň nejděsivější biblickou prorockou knihou. Její jazyk je natolik tajemný a symbolický, že […]