2. prosince 1919: Z budovy v Torontu náhle mizí divadelní magnát Ambrose J. Small. Marně se ho snaží najít i slavný senzibil.
Domů     5x starozákonní proroctví: Města, která nepadla, i hladomor, který přišel
5x starozákonní proroctví: Města, která nepadla, i hladomor, který přišel
od 10.6.2022
798
Ezekiel

Řada lidí věří, že Bible obsahuje nespočet proroctví a hledají na jejích stránkách potvrzení uplynulých událostí. Některé z nich se opravdu odehrají, jiné upadnou v zapomnění.

Věřící jsou přesvědčení, že Bible je božím slovem a že je v ní vepsaná budoucnost. Podle historiků je naopak Bible lidským výtvorem, a tak ani její předpovědi nemohou být stoprocentní. Vždyť mýlit se je lidské. A bibličtí proroci jsou také jen lidé.

Ezekiel Daniel Jeremjáš Josef Izajáš Lýsandros

1.

Město mělo padnout, stojí ale dodnes

Předpověděl: Ezechiel

Proroctví: Týr bude proměn v prach

Verdikt: nevyplněno

Jsem proti tobě, Týre, přivedu na tebe mnohé pronárody, jako když moře přivádí svá vlnobití,“ zní podle proroka Ezechiela boží slova. V knize Starého zákona pojmenované podle něj najdeme varovná slova ve 26. kapitole.

reklama

Hospodin skrze Ezechiela fénickému městu Týru slibuje nevyhnutelnou zkázu. Městské hradby a věže mají padnout a rozpadnout se v prach, který bude smeten.

Hle, od severu přivádím na Týr Nabukadnezara, krále babylónského, krále králů, s koni, vozy a jezdci, a shromáždění početného lidu,“ je Týr varován zcela konkrétní vizí. Jak je to ale s útokem na město doopravdy?

Holá skála se nekoná

Ezechiel, o kterém máme zprávy jen z Bible, působí jako prorok asi od roku 592 před naším letopočtem. O sedm let později se Týr opravdu nachází v babylónském obležení. Zhruba v tuto dobu tedy kniha zřejmě vzniká.

reklama

Proroctví se ale v drtivé porážce fénického města mýlí. Není proměněno v holou skálu, ani není veškerý jeho lid povražděný mečem. Nabukadnezar (?–562 př. n. l.) Týr nezíská a město se vzchopí i po dobytí Alexandrem Velikým (356–323 př. n. l.).

Ezechiel Týru prorokuje věčný zánik. Město však stojí dodnes.

Daniel
Daniel

2.

Dějiny v očích proroka Daniela

Předpověděl: Daniel

Proroctví: posloupnost říší

Verdikt: vyplněno

Danielův prorocký sen odhaluje tok dějin ve čtyřech etapách. Znázorňuje je veliká socha a kovy, z nichž je skuta. O několik let později se prorokovi zdá obdobný sen, tentokrát však fáze historie představují čtyři veliká zvířata.

reklama

„Hlava té sochy byla z čistého zlata, hruď a paže ze stříbra, břicho a boky bronzové, stehna železná a nohy zčásti železné a zčásti hliněné,“ praví Daniel v druhé kapitole stejnojmenné biblické knihy.

Popisuje, jak náhle kámen zasahuje sochu do nohou a všechno železo, hlína, bronz, stříbro i zlato se rozpadnou a zmizí beze stopy. Které události tak Daniel předpoví?

Rozpadne se socha, zmizí říše

Zlatá hlava je podle Daniela král Nabukadnezar v čele Babylonské říše. „Po tobě ale povstane jiné království, slabší než to tvé,“ říká prorok babylonskému králi a správně tak předpoví Médoperskou říši symbolizovanou stříbrnou hrudí.

„Po něm třetí království, bronzové, které ovládne celý svět,“ popisuje Daniel nástup Řeků a Alexandra Velikého. Řekové jsou skutečně pro svou výzbroj přezdíváni bronzoví vojáci. Poslední přijde říše se silou železa.

„Železo totiž vše rozbíjí a drtí, a jako železo vše rozbíjí, tak bude i ono království vše rozbíjet a ničit Římskou říši,“ tvrdí Daniel a vystihuje tak éru útlaku.

Podle proroka již nepovstane moc, která spojí všechny národy, i když se o to mnohokrát někdo bude snažit. Předpověď platí dodnes.

Jeremjáš
Jeremjáš

3.

Když prorok vidí rudě

Předpověděl: Jeremjáš

Proroctví: zničení Babylonu Médy, zkáza světa

Verdikt: nevyplněno

Naostřete šípy, chystejte štíty! Hospodin vzbudí ducha médských králů, protože hodlá uvrhnout Babylon do zkázy. A Hospodinova pomsta bude pomstou za jeho chrám!“ vidí budoucnost Jeremjáš, který svou dráhu započne asi v roce 627 před Kristem.

Pokud však Bůh plánuje zničení Babylonu, neshodují se jeho vize s Jeremjášovým proroctvím.

Duch králů zůstal spát

Přestože má prorok plnou hlavu děsivých událostí i pomsty za pád Jeruzaléma způsobený Babyloňany, proroctví z roku 587 před naším letopočtem se nenaplní.

Médové sami jsou do pár let poraženi Peršany a Babylon se jim již nikdy nepodaří dobýt a srovnat ho se zemí. Přestože Babylon ovládnou Peršané, Jeremjáš neodhadne ani konec města. „A tak, hle, přicházejí dny, kdy ztrestám modly Babylonu.

Celá jeho země se bude stydět a všichni v něm padnou skoleni,“ praví prorok, ale Peršané do města pronikají výjimečně bez krveprolití.

Josef
Josef

4.

Mistr prorockých snů

Prorok: Josef

Proroctví: o sedmi letech bídy

Verdikt: vyplněno

Podle Bible je Josef jedním z 12 synů izraelského patriarchy Jákoba a současně předkem dvou izraelských kmenů. Vyprávění o Josefovi, jeho nesnadném životě i schopnosti vykladače snů najdete v první biblické knize Genesis.

Obdobný příběh můžeme dokonce najít kupříkladu i v Koránu. Takovou moc má Josef, všeobecný symbol spravedlnosti. Josefa lze označit za „mistra snů“. Od dětství se mu totiž zdají prorocké sny, které ho ale znepřátelí s jeho bratry a vyženou jej z domu.

Po čase si však díky nim nejen zachrání život, ale stane se jedním z nejmocnějších mužů Egypta.

Dobře mířená rada

Egyptský faraon má sen, se kterým si jeho vykladači nevědí rady. A právě Josef mu jej přesvědčivě vyloží. „Z Nilu vystoupilo sedm krásných a vykrmených krav a za nimi sedm šeredných a vyhublých.

Ty ošklivé pak sežraly ty krásné,“ vypráví faraon a zmiňuje i druhý sen o sedmi krásných klasech pohlcených klasy sežehlými. Josef ve snech rozezná budoucnost Egypta. Po sedmi bohatých a plodných letech přijde sedm let bídy.

Faraon tak na Josefův popud začne plnit sýpky na horší časy. Po sedmi letech se ukáže, že poslechnout Josefovu radu bylo správné rozhodnutí. Egypt zasáhnou roky sucha, země je ale na hubená léta připravená.

Izajáš
Izajáš

5.

Utopické spojenectví rozdílných zemí

Předpověděl: Izajáš

Proroctví: Nil vyschne, ale zavládne mír

Verdikt: nevyplněno

Spojenectví Egypta, Izraele a Asýrie. To předpovídá Izajáš, prorok, v jehož žilách údajně koluje krev králů. Vše má začít zkázou Egypta, kde vyschne životadárný Nil.

Bůh prý ale ukáže svou milosrdnost a Egypt spasí spojením s dalšími dvěma zeměmi pod společnou vírou v Hospodina.

V onen den povede silnice z Egypta do Asýrie, takže Asyřané budou chodit do Egypta a Egypťané do Asýrie a Egypťané budou uctívat Hospodina spolu s Asyřany.

V onen den vytvoří Izrael s Egyptem a Asýrií trojici,“ hovoří Izajáš o vytouženém spojení, ale hluboce se mýlí. Mezi Egyptem a Asýrií se vedou spory a války, ke spojenectví s Izraelem nikdy nedojde. Všechny země si ponechají i své bohy.

Foto: Creative Commons, volná díla, neznámí autoři
Lokalita:
reklama
Související články
od 1.12.2022 662
Pentagram je notoricky známý symbol, v minulosti měl ale několik jiných významů než s jakými si ho spojujeme dnes. Máme si na něj dávat pozor nebo nás může chránit?   Pravěký člověk kreslí na stěnu jeskyně mamuta. Na té představě není nic zvláštního. Někoho by ale mohlo překvapit, kdyby stejný zarostlý předchůdce dnešních lidí ohořelým klackem nam
od 1.12.2022 2.0tis
I antické Řecko má své tajné společnosti, zasvěcení a kulty. Nejznámější z nich jsou eleusinská mystéria, která zahrnovala vyčerpávající celonoční rituály spojené s pitím omamných nápojů. Najdeme ale i kulty mnohem temnější, které vyžadovaly od účastníků o poznání větší oběti – například vlastnoruční kastraci! Když se řekne náboženství starého Řeck
od 29.11.2022 2.8tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 29.11.2022 2.9tis
 Ačkoliv by ji na vlastní oči měl spatřit každý věřící, za dveře svatyně se téměř nikdo nedostane. Posvátnou stavbu s nejistou minulostí obklopuje řada tajemství. Není známo, kdo ji vybudoval či k jakému účelu a mnoho otázek obestírá také záhadný černý kámen zasazený ve zdi svatyně. Když se muslim modlí, otáčí se vždy čelem k Mekce, posvátnému městu islá
od 25.11.2022 3.1tis
O tom, že sexuální energie a libido má nad lidmi velkou moc, není třeba pochybovat. Bylo by proto podivné, kdyby se toho temné bytosti nepokusily využít. Zejména proto, že náboženské předsudky podporované řadou církví v lidech dlouhodobě vyvolávaly strach ze sexuality. Vštěpování negativních pocitů ze sexu a potěšení je spolehlivou cestou, jak otevřít dveře bytostem, které nás pohltí. Počáteční